Bestuur en samenspel

Rekenkamer Oost-Nederland onderzocht Interbestuurlijk toezicht door de provincie Gelderland

Provincies hebben de taak interbestuurlijk toezicht uit te voeren op gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. De Rekenkamer constateert dat het toezicht dat de provincie Gelderland houdt op de domeinen Omgeving en Archief & informatiebeheer gebrekkig is en nog veel verbetering mogelijk zijn. De basis moet op orde gebracht worden met voldoende aandacht van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten voor alle toezichtdomeinen. Lees meer

Turnhout, Weert en Den Bosch, allemaal staan ze in de rij om met succesvol Brainport samen te werken

De Brainportregio gaat veel nadrukkelijker samenwerking zoeken met naburige gemeenten in Brabant, Limburg en Vlaanderen. ,,We kunnen het niet alleen en dat moeten we ook niet willen”, aldus burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Lees meer

Eerste verkenning oplossingen deskundige overheid

Hoe kunnen we de deskundigheid van de overheid vergroten? Is het vooral een kwestie van meer inhoudelijke mensen en minder procesmanagers, of is dat te simpel gedacht? Wat moet er dan nog meer gebeuren? En wat is bij dit alles de rol van de politiek? Zou uitbreiding van de Tweede Kamer misschien een bijdrage kunnen leveren aan ‘een deskundige overheid’? Lees meer

Verder uitstel van vernieuwing financiële verhouding Rijk en decentrale overheden is onverantwoord

Echte voortgang in de maatschappelijke problemen zoals klimaat, wonen en asielopvang kan alleen als het raamwerk van de financiën op korte termijn grondig wordt aangepakt. De onbalans tussen taken en verantwoordelijkheden van de decentrale overheden wordt steeds groter. Nu sluit de bekostiging van decentrale overheden niet aan bij de mogelijkheden die decentrale overheden hebben om de uitgaven te beheersen. Dat schrijft de Raad voor het Openbaar Bestuur vandaag aan minister Hugo de Jonge van BZK in het advies ‘Een raamwerk voor toekomstbestendige financiële verhoudingen’. Lees meer

Investeren in de regio: 384,6 miljoen euro voor 22 nieuwe Regio Deals

22 Regio’s ontvangen in totaal 384,6 miljoen euro extra van het Rijk. Ze kunnen dat geld gebruiken voor plannen die leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren. Het kabinet stelt het budget beschikbaar via de zogenoemde Regiodeals en het geld is bedoeld voor plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Rijk en regio bouwen zo samen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin. Lees meer

Gemeenten begroten 13,3 miljard euro aan heffingsopbrengsten in 2024

Gemeenten verwachten dit jaar 13,3 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dat is 8,5 procent meer dan voor 2023 werd begroot en de grootste toename sinds 2007. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2024. Lees meer

Mensen met een migratieachtergrond voelen zich niet vertegenwoordigd door de politiek

Nederlanders met een migratieachtergrond hebben minder vertrouwen in de politiek en voelen zich vaker niet door de politiek vertegenwoordigd dan Nederlanders zonder een migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat vandaag verschijnt. Mensen met een migratieachtergrond vinden vaak dat de politiek niet naar hen luistert en dat onderwerpen die zij belangrijk vinden worden gebagatelliseerd of ter zijde worden geschoven. Lees meer

Adviescollege roept nieuw kabinet en de Kamer op om werk te maken van openbaarheid

Een open overheid is onder handbereik. Als je maar werk maakt van de uitvoering. Dit is in het kort de boodschap van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding in zijn position paper ‘Openbaarheid is een werkwoord’. Lees meer

Hoe kijken Nederlanders naar onze democratie en rechtsstaat

Op verzoek van de Staatscommissie rechtsstaat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau bestaande kennis over democratie en rechtsstaat vanuit het perspectief van burgers gebundeld. Uit dit onderzoek blijkt dat er de afgelopen jaren onder inwoners van Nederland grote steun was en nog steeds is voor de democratie en haar waarden. Toch wordt de democratie op verschillende manieren uitgedaagd. Achter grote steun voor abstracte begrippen als democratie en vrijheid, gaat verdeeldheid schuil over wat ze precies betekenen en waar de grenzen van democratische waarden liggen. Deze kennisnotitie van het SCP gaat in op de verwachtingen van en oordelen van Nederlanders over de democratische rechtsstaat en de verbeterpunten die zij zien. Lees meer