Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door de

Werkgroep Vergunninghouders en asiel G40


Platform31 is betrokken bij de themagroep Vergunninghouders en asiel van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40


Deel deze pagina via


Kennisdossier Vergunninghouders en asiel

Sinds de verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015 zijn gemeenten, corporaties en andere partijen aan de slag gegaan met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Het kabinet neemt het landelijke inburgeringsbeleid op de schop en voor gemeenten betekent dit onder andere dat zij meer regie krijgen.

Dit kennisdossier is opgezet om op een toegankelijke manier relevante wetenschappelijke en praktische kennis omtrent de inburgering van vergunninghouders te delen met gemeenten en andere partijen die zich hiermee bezig houden. De ontwikkelingen zijn ondergebracht onder de thema’s inburgering en huisvesting en zullen gaandeweg aangevuld worden met andere actuele thema’s.

Actueel

Nieuwe asielcijfers grote impact op lokale voorzieningen

VNG, 4 mei 2023

De VNG maakt zich grote zorgen over de impact van de verwachte asielinstroom. Een humane aanpak met draagvlak in de samenleving valt of staat met de juiste ondersteuning door het rijk – beleidsmatig, organisatorisch, financieel en qua menskracht.

Lees verder

Zie ook: Ministerie schrapt geld voor ‘bed-bad-broodregeling’ (NOS, 9 mei 2023)


Gemeenten gaan nog niet goed om met inburgeringswet

Binnenlands Bestuur, 14 april 2023

De nieuwe inburgeringswet, die per 2022 is ingegaan, werkt nog niet zoals die is bedoeld, ziet ook minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Met een aantal Kamerfracties deelt zij de zorgen over knelpunten in de wet, waardoor inburgeringsplichtigen later met hun inburgering beginnen dan bedacht.

Lees verder


Statushouders sneller aan het werk

Ministerie van SZW, 9 maart 2023

Werken helpt nieuwkomers om sneller te integreren. Het draagt bij aan het leren van de taal, het opbouwen van een netwerk en het geeft meer zelfvertrouwen. Het kabinet wil daarom dat statushouders, ofwel vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning, sneller aan het werk gaan dan nu het geval is. Gemeenten gaan daarom aan de slag met startbanen voor statushouders. Ook worden ze in een asielzoekerscentrum al gekoppeld aan potentiële werkgevers.

Lees verder


Blij met talent van buiten

Bouwend Nederland, 20 februari 2023

Bouwbedrijven vissen veel in dezelfde vijver als er vacatures te vervullen zijn: jongeren. Aan statushouders wordt veel minder vaak gedacht, of ze zijn niet erg in trek. Ten onrechte, weten ze bij De Raad Bouw en bij BMN de Klerk. Beide bedrijven hebben heel goede ervaringen met talenten van buiten Nederland.

Lees verder


Kritisch spoedadvies op complexe spreidingswet asielzoekers

Binnenlands Bestuur, 6 februari 2023

Het wetsvoorstel voor de spreiding van asielzoekers is ‘onnodige complex’ en roept ‘indringende vragen op over de uitvoerbaarheid’. Dat staat in een spoedadvies van de Raad van State.

Lees verder

Zie ook: Sa­men­vat­ting ad­vies ‘sprei­dings­wet’ (Raad van State)


Aandeel Oekraïense vluchtelingen met werk toegenomen

CBS, 1 februari 2023

Van de circa 65 duizend Oekraïense vluchtelingen tussen de 15 en 65 jaar die op 1 november 2022 in Nederland verbleven, had 46 procent betaald werk als werknemer. Op 1 juli was dat nog 35 procent. Dat meldt het CBS op basis van cijfers over Oekraïense vluchtelingen in loondienst.

Lees verder


Asielverzoeken met ruim 40 procent toegenomen in 2022

CBS, 30 januari 2023

In 2022 dienden ruim 35 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland in, 44 procent meer dan het jaar ervoor. Vooral in de tweede helft van het jaar werden de aanvragen gedaan. Vorig jaar kwamen bijna 11 duizend nareizigers naar Nederland, 8 procent meer dan in 2021. Net als voorgaande jaren vormden Syriërs de grootste groep asielzoekers.

Lees verder


Uitgaven asielopvang structureel te laag begroot

Algemene Rekenkamer, 18 januari 2023

Vorig jaar verwachtte het kabinet ruim 500 miljoen euro uit te geven aan de bekostiging van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In de loop van dat jaar bleek er ruim één miljard euro meer nodig te zijn, doordat het aantal op te vangen asielzoekers en de kosten daarvoor veel hoger bleken dan verwacht. En dit is niet de eerste keer dat Nederland in de problemen komt bij de opvang van asielzoekers. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer plaatst de huidige problemen bij de opvangcapaciteit in een meerjarig perspectief.

Lees verder


Jeanine Klaver: De arbeidsintegratie van statushouders vraagt om een lange adem

Sociale Vraagstukken, 4 januari 2023

Nieuwkomers die de vluchtelingenstatus krijgen, mogen in Nederland werken. Toch blijkt het voor nieuwkomers lastig om betaald werk te vinden. Onderzoeker Jeanine Klaver vertelt over een programma dat arbeidsintegratie van statushouders moest vergemakkelijken. Een verhaal over succesfactoren en obstakels.

Lees verder


Eerste resultaten Wet inburgering 2021

Ministerie van SZW, 21 december 2022

De nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi2021) is sinds dit jaar gestart. De nieuwe wet moet het inburgeringsproces voor inburgeraars verbeteren en hen helpen sneller mee te doen aan onze samenleving. De eerste nieuwkomers zijn succesvol ingeburgerd onder de nieuwe Wi2021, maar er is duidelijk ook ruimte voor verbetering. Zo kan de doorstroom van nieuwkomers die beginnen aan inburgeringstrajecten worden versneld. Ook ondersteunt het ministerie van SZW maatregelen om het tekort aan gecertificeerde ‘Nederlands als tweede taaldocenten’ (NT2-docenten) tegen te gaan.

Lees verder


Syrische vrouwen in Nederland ervaren barrières op de arbeidsmarkt

NIDI, 9 december 2022

Ondanks hervormingen van het inburgeringsbeleid blijft de arbeidsmarktpositie van Syrische statushouders slecht. Onderzoek in het kader van de Instituut Gak- KNAW Award laat daarbij zien dat de arbeidsmarktpositie van vrouwelijke statushouders slechter is dan die van mannelijke statushouders. De meeste van deze vrouwen willen echter wel aan het werk. Waarom lukt dat (nog) niet?

Lees verder


Wetsvoorstel: voldoende opvangplekken beter verdelen over Nederland

Ministerie van JenV, 8 november 2022

Met elkaar zorgen voor voldoende asielopvang met een evenwichtigere verdeling over het land. Dat is de kern van het wetsvoorstel van staatssecretaris Van der Burg dat op 8 november in consultatie is gegaan.

Lees verder


Ruim 46.000 meldingen ontvangen van werkenden vluchtelingen uit Oekraïne

UWV, 3 november 2022

UWV heeft ruim 46.000 meldingen ontvangen van werkgevers die een vluchteling uit Oekraïne in dienst hebben genomen. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben een vrijstelling van de tewerkstellingsvergunning (TWV) en mogen daardoor direct in Nederland werken nadat de werkgever hiervan melding heeft gemaakt bij UWV. De vluchtelingen uit Oekraïne hebben vooral werk gevonden in de horeca en via uitzendbureaus. In de regio’s Groot Amsterdam en Den Haag zijn de meeste vluchtelingen aan de slag gegaan.

Lees verder


vergunninghouders-k