Publicaties over krimp (2022-2006)

Leefbaarheid en veiligheid op het platteland

Dit onderzoek richt zich op landelijke gebieden. Het voornaamste doel van het onderzoek is het in kaart brengen van leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken die zich daar afspelen. Lees meer

Toegankelijk en mobiel buitengebied

Verkeerskunde (nr 3) staat stil bij de mobiliteit van het buitengebied, waar – anders dan in de stad – de afhankelijkheid van de auto toeneemt. Autobezit is daar geen keuze maar een noodzaak. Lees meer

Winkelleegstand in binnensteden voor, tijdens en na de pandemie

Een verkenning van de impact van Corona op binnensteden

In dit rapport wordt de veerkracht van de Nederlandse binnensteden onderzocht. Lees meer

Keuzes bij het bevorderen van de brede welvaart in de regio

Inzichten uit het PBL-onderzoeksprogramma ‘Regio Deals voor brede welvaart’, 2019-2022

In deze notitie beschrijft het PBL welke keuzes spelen bij de inhoud, vormgeving en uitvoering van beleid dat gericht is op het bevorderen van de regionale brede welvaart. Lees meer

Goed voor Elkaar Dorpen

De inwoners van elf dorpen in heel Nederland tonen in deze publicatie hoe gemeenschapszin tot bloei komt. Lees meer

Voortgangsrapportage Regio Deals 2021

Dit rapport van het ministerie van BZK schetst de voortgang van de verschillende Regio Deals in 2021. Lees meer

Brede welvaart, grote opgaven!

Over de bestuurlijke en financiële vraagstukken rond regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven

Een aantal wetenschappers en deskundigen laten in deze essaybundel hun licht schijnen op diverse financiële vraagstukken rond het centrale thema 'Brede welvaart, grote opgaven!' Lees meer

Regionale monitor: Brede welvaart Fryslân verschilt per regio

Hoe staan de Friese regio’s er voor op het gebied van brede welvaart? Het FSP heeft de stand van zaken in kaart gebracht voor de regio’s Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest Fryslân. Lees meer

Vraagdruk woningbouwcorporaties Fryslân

De vraag naar sociale huurwoningen is in de afgelopen vier jaar in Fryslân toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van het FSP. Lees meer

Aan de slag met brede welvaart: 10 praktische stappen

Om de komende bestuursperiode echt werk te maken van brede welvaart, hebben VNG, Platform31, PON – Telos en Tilburg Universiteit (Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’) 10 praktische stappen op een rij gezet om lokaal aan de slag te gaan met brede welvaart. Lees meer

Leven in Zeeland 2021

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving heeft in dit rapport in het bijzonder onderzoek gedaan op de volgende thema’s: de arbeidsmarkt, wonen, bereikbaarheid, kwetsbaarheid, samenleven en meedoen, een blik op het (toekomstige) leven in Zeeland en jongvolwassenheid. Lees meer

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe magazine

Om de komende bestuursperiode echt werk te maken van brede welvaart, hebben VNG, Platform31, PON – Telos en Tilburg Universiteit (Academische Werkplaats ‘Brede welvaart in de regio’) 10 praktische stappen op een rij gezet om lokaal aan de slag te gaan met brede welvaart. Lees meer

De Regio Deals in de praktijk

In deze notitie beschrijft het PBL hoe de door het Rijk beoogde accentverschuivingen in het regionaal (ontwikkelings-)beleid vorm en inhoud hebben gekregen in de beleidspraktijk van de Regio Deals die tussen 2018 en 2020 zijn afgesloten. Lees meer

Het wijdverbreide autobezit in Nederland

Terwijl het particulier autobezit per inwoner in de centrum-stedelijke gebieden daalde in het afgelopen decennium, steeg het autobezit in de meer landelijke gebieden duidelijk. Ten aanzien van het autogebruik is een soortgelijke trend zichtbaar. Dit concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid in deze publicatie. Lees meer

Brede welvaart in Nederlandse gemeenten: Het belang van regionale samenhang

Deze verkennende studie geeft inzicht in de gemeentelijke verdeling van brede welvaart in Nederland om daarmee de cijfermatige onderbouwing van regiospecifiek beleid ter versterking van de brede welvaart te verbeteren. Lees meer

Cohesion in Europe towards 2050

Eighth report on economic, social and territorial cohesion

Uit het door de Commissie gepubliceerde 8e cohesieverslag blijkt dat de territoriale en sociale verschillen tussen de EU-regio’s mede dankzij het cohesiebeleid kleiner zijn geworden. Lees meer

Economische Barometer Noord-Nederland 2021

In deze periodiek terugkerende economische barometer wordt de Noord-Nederlandse economie door middel van een aantal indicatoren gepresenteerd. Lees meer

De psychosociale impact van schade en versterking

Stand van zaken 2021

De gezondheid van Groningers met gaswinningsschade neemt, na een stijging in 2020, duidelijk af in 2021. Ook is er sprake van verminderd vertrouwen in de rijksoverheid. Dat is de conclusie van de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in dit rapport. Lees meer

Noardwest Fryslân: in nije tiid.

Proloog van smalle terp naar brede welvaart

De publicatie ‘Noardwest-Fryslân: in nije tiid’ is een eerste aanzet waarmee de overheden een Regio Deal willen treffen met het Rijk. Lees meer

Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem Groningen

De gemeenten, waterschappen en provincie Groningen moeten hun inhoudelijke opgaven meer in samenhang oppakken en betere afspraken maken over hoe ze daarin bestuurlijk samen optrekken. Dat is de conclusie uit het onderzoek naar het functioneren van de bestuurlijke regionale samenwerking in Groningen. Lees meer