Leefomgeving

Gelderse leergang Vakantieparken en Omgevingswet

In vier dagdelen (15 april, 7 mei, 28 mei en 18 juni ) biedt deze leergang van Vitale Vakantieparken, provincie Gelderland en Platform31 een kennismaking met de Omgevingswet, toegesneden op de aanpak van vakantieparken. Lees meer

Terug naar de bedoeling van de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt ‘omdenken’, aldus Igno Pröpper. Juist door zaken losser te maken, kun je met elkaar meer realiseren. Lees meer

Ruimte en Wonen over het antropoceen

Ruimte + Wonen (nr 1) staat stil bij de mens in balans met de natuur. Met artikelen over landgebruik (afstemmen op de seizoenen), bouwen in een dynamische delta, natuurinclusief ontwerpen (met de woonwijk Parijsch in Culemborg als voorbeeld), getijdenpark Eiland van Brienenoord (Rotterdam), de eiwittransitie (gemeente Groningen wil koploper worden) en de rechten van de natuur. En verder artikelen over een huurovereenkomst op eigen naam (uitgangspunt Nationaal Actieplan Dakloosheid) en de huurwoningmarkt (wat we kunnen leren van Ierland en het Verenigd Koninkrijk). Lees meer

Naar een breder gedragen natuurbeleid in Nederland

Ondanks alle beleidsinspanningen zijn de internationaal afgesproken natuurdoelen nog niet in zicht. De opgave die er ligt vereist niet alleen maatregelen, maar ook een brede betrokkenheid van verschillende maatschappelijke partijen. Er is echter een risico dat het maatschappelijke draagvlak voor het natuurbeleid onder druk komt te staan. Dit komt onder andere doordat het beleid onvoldoende aandacht heeft voor de verschillende manieren waarop mensen natuur waarderen. Lees meer

Nog genoeg ruimte om te bouwen, maar kies verstandige locaties

Er zijn in Nederland voldoende plekken om te bouwen, ook als je rekening houdt met waterveiligheid, wateroverlast, bodemdaling en drinkwaterbeschikbaarheid. Wel is het van wezenlijk belang om tijdens de bouw rekening te houden met water en bodem, zodat huizen, werklocaties en industrieterreinen ook op langere termijn geen problemen ervaren. Dit blijkt uit verschillende kaarten en onderzoeken die minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze informatie vormt samen het ‘Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving’. Lees meer

‘Openbare ruimte is ontworpen voor mannen, vrouwen voelen zich er onveilig’

Voor vrouwen is die buitenruimte lang niet altijd zo uitnodigend en soms zelfs ronduit bedreigend, zo blijkt uit onderzoek van Hogeschool Inholland, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft. De onderzoekers geven daarbij aan hoe straten en pleinen wat vrouwvriendelijker kunnen worden ingericht. Lees meer

Groningse regiocentra krijgen impuls met brede welvaart-aanpak

Als leefbaarheid ergens een thema is, dan is het wel Groningen waar aardbevingen en bevolkingskrimp de laatste jaren in een pittige cocktail samenkwamen. Voor 11 regiocentra zet dat druk op de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. Een Masterplan moet de omkering brengen. Daniel Depenbrock en Jos van Dalen lichten de aanpak toe. Lees meer

Ruimtelijk voorstel: goede start, maar voor concrete keuzes is meer nodig

Het is goed dat het Rijk en de provincies door de ruimtelijke voorstellen weer samenwerken aan de ruimtelijke ordening van Nederland. Toch is er nog veel werk te doen, stellen Ralph Kohlmann, Josse van Sleeuwen en Julia Stam van Berenschot. De provinciale voorstellen zijn te abstract, te veelomvattend en te vrijblijvend om van visie naar uitvoering te komen. “Wij verwachten dat deze complexiteit leidt tot een impasse in de ruimtelijke ordening.” Lees meer

Omslag op ooghoogte, de toekomst van de Nederlandse plint – deel 1

De Nederlandse plint staat een zelden eerder vertoonde transformatie te wachten. Conrad Kickert legde hier eerder uit dat we deze omslag kunnen zien als kans, maar we moeten wel begrijpen waar deze vandaan komt. Welke krachten spelen er in de transformatie van de plint? De eerste in een serie van drie artikelen, waarin de analyse centraal staat. Lees meer

Restauratieopgave rijksmonumenten kost 770 miljoen euro extra

De komende 10 jaar is 770 miljoen euro extra nodig voor restauraties van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Het gaat om kerken, kloosters, molens, vuurtorens en boerderijen met een grote cultuur-historische waarde. Dat blijkt uit het tussenrapport ‘Onderzoek restauratieopgave niet-woonhuis-rijksmonumenten’. Lees meer

De 15-minuten-stad niet als wondermiddel, maar als meetlat voor (duurzaam) beleid

Ondanks de groeiende populariteit wordt het concept van de 15-minuten-stad nog lang niet in alle steden toegepast. Is dat erg, vroegen drie wetenschappers van de universiteit van Oslo zich af. Zij laten in een nieuwe studie zien hoe gebiedsontwikkelaars het concept het best kunnen gebruiken. Lees meer

Hoe kunnen gemeenten met groen bijdragen aan gezondheidspreventie?

Het wordt steeds duidelijker dat groen een positief effect heeft op gezondheid en welzijn. Groen zou daarom een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij preventie in de gezondheidszorg. Hoe kunnen gemeenten er voor zorgen dat groen hiervoor benut wordt? Onderzoekers van Wageningen University & Research verkenden in twee gemeenten (Dordrecht en Nijmegen) die hierin voorlopen op welke manieren zij hierop sturen. Lees meer

Gezonde leefomgeving vraagt om verplichtend beleid

Opinie. Om tot een gezonde leefomgeving te komen, is verplichtend landelijk beleid nodig, zodat gemeenten en lokale partijen zich gesteund voelen in hun lokale gezondheidsbeleid. Dat stelt hoogleraar Ien van de Goor (Tilburg University). Lees meer

Roermond: Herontwikkeling voormalig V&D pand en omgeving blaast nieuw leven in de binnenstad

Een intensieve samenwerking met inwoners, belangstellenden en diverse stakeholders leidde tot een ambitieus plan om de leefbaarheid, verblijfskwaliteit, verduurzaming en hittestress in de binnenstad van Roermond te verbeteren: Het ‘Gebiedsprofiel binnenstad’. (...) Door het onttrekken van 8.000 m2 aan de leegstandsvoorraad op deze locatie en de toevoeging van overwegend wonen, wordt de stedelijke dynamiek versterkt en de leefbaarheid vergroot. (...) Momenteel legt het college van B&W een voorstel voor aan de gemeenteraad om via een bestemmingsreserve, een investering van 10 miljoen euro voor het Centrumkwartier vrij te maken. Lees meer

Ruimtelijke samenhang in transitieopgaven

Hoe kan de uitdaging om genoeg woningen te bouwen in de ruimte samenkomen met andere opgaven, zoals landbouw, energie, mobiliteit, bedrijvigheid en duurzaamheid – óók nog rekening houdend met de eisen die verantwoord bodem - en waterbeleid stellen? Omdat ontwerpend onderzoek knelpunten in kaart kan brengen en zo mogelijkheden voor integratie kan identificeren, organiseerden het PBL en de TU Delft op 27 maart 2024 het seminar: ‘Ruimtelijke samenhang in transitieopgaven’. Lees meer

Blauwe Kamer over bos

In Blauwe Kamer (nr 1) een dossier over het ontwerpen en de aanleg van nieuw bos. Verder een interview met landschapsarchitect Annemieke Fontein, artikelen over de wederopbouw van Oekraïne, pionieren met een collectief warmtenet in Nagele en projectrecensies van de Eindhovense wijk Vredeoord en stadsdeel het Hogekwartier in Amersfoort. Lees meer

RO magazine over ruimte voor circulaire maakbedrijven

In RO magazine (nr 2) artikelen over getijdenenergie op de Wadden, ketensamenwerking bij woningbouw (ontwikkelaars en gemeenten nemen het voortouw), planregels omzetten (omgevingsplan vullen), het omgevingsprogramma (kansen en risico's), ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen, industrieel erfgoed (Amersfoort), ruimte scheppen voor circulaire maakbedrijven, terugdringen van sociale en gezondheidsachterstanden (aandacht voor ruimtelijke dynamiek noodzakelijk) en een interview met Martin van Rijn (Aedes) over de voorwaarden om 50.000 middenhuurwoningen te bouwen. Lees meer

Van mixed use naar blended use

Kantoren en universiteitsgebouwen staan in weekenden en avonduren veelal leeg. Na corona zijn daar door de thuiswerkcultuur soms nog doordeweekse dagen bijgekomen. Tegelijk is de ruimte in Nederland schaars. Kan slimmer omgaan met verborgen leegstand, leiden tot levendiger wijken? Lees meer

Slechte luchtkwaliteit geeft grotere kans op infectie en ernstige ziekte door corona

Mensen die wonen in gebieden met een slechte luchtkwaliteit hebben meer kans om corona te krijgen. Ook zijn de klachten erger, waardoor meer mensen overlijden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en GGD GHOR Nederland. Lees meer

TU Delft presenteert visie op oplossen woningnood

Op 2 april presenteert de TU Delft haar advies voor de aanpak van de woningnood in een online rapport, een publieke tentoonstelling en een openbaar debat. In het rapport, getiteld ‘Ruimte voor wonen’ bundelen experts hun kennis, adviseren ze integrale maatregelen en presenteren ze innovatieve benaderingen om het woningtekort in Nederland aan te pakken door huisvesting, energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, industrie, landbouw, infrastructuur en natuur met elkaar te verweven. Lees meer