Economische ontwikkeling

Vooruitzicht sectoren: Bouw krimpt, IT-sector groeit sterk

Voor 2024 verwacht ING Research voor de meeste bedrijfssectoren een lichte groei. Verdere digitalisering en de uitrol van generatieve AI zorgen voor aanhoudende groei in de IT-sector waardoor ook de groei in 2025 hoog blijft, van 2,5 naar zelfs 3%. Voor de horeca is de verwachting dat de volumes dit jaar beperkt toenemen. Hogere personeelskosten maken prijsverhogingen in cafés en restaurants noodzakelijk. De bouw laat dit jaar de grootste krimp zien, voornamelijk doordat er fors minder bouwvergunningen zijn afgegeven en er minder nieuwbouw is verkocht. Positief is dat de industriële productie de bodem lijkt te hebben bereikt. Lees meer

Ruim 1,5 miljoen mkb-bedrijven in Nederland

Aan het begin van 2024 telde Nederland ruim 1,56 miljoen mkb-bedrijven. Dat is bijna 69 procent meer dan tien jaar geleden, toen er bijna 927 duizend mkb-bedrijven waren. Er zijn relatief de meeste bedrijven bij gekomen in de uitgeverijen van software. De groei van het aantal mkb-bedrijven komt vooral door toename van het aantal zzp’ers. Lees meer

Economische dynamiek en migratie

Migratie wordt in belangrijke mate bepaald door de vraag naar arbeid. Dit betekent dat, naast direct migratiebeleid, ook economisch beleid dat de arbeidsvraag beïnvloedt een aanzienlijke invloed kan hebben op migratie van en naar Nederland. Dit blijkt uit het rapport ‘Economische dynamiek en migratie’. Lees meer

IMF: Nederlandse economie en financiële sector staan er goed voor

Het gaat goed met de Nederlandse economie en financiële sector, dat concludeert het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Ook loopt Nederland wereldwijd voorop in het toezicht op klimaatgerateerde risico’s. Maar er zijn ook knelpunten in de Nederlandse economie waarvoor het IMF aandacht van beleidsmakers vraagt, bijvoorbeeld de krappe arbeidsmarkt. Lees meer

Turnhout, Weert en Den Bosch, allemaal staan ze in de rij om met succesvol Brainport samen te werken

De Brainportregio gaat veel nadrukkelijker samenwerking zoeken met naburige gemeenten in Brabant, Limburg en Vlaanderen. ,,We kunnen het niet alleen en dat moeten we ook niet willen”, aldus burgemeester Jeroen Dijsselbloem. Lees meer

Roermond: Herontwikkeling voormalig V&D pand en omgeving blaast nieuw leven in de binnenstad

Een intensieve samenwerking met inwoners, belangstellenden en diverse stakeholders leidde tot een ambitieus plan om de leefbaarheid, verblijfskwaliteit, verduurzaming en hittestress in de binnenstad van Roermond te verbeteren: Het ‘Gebiedsprofiel binnenstad’. (...) Door het onttrekken van 8.000 m2 aan de leegstandsvoorraad op deze locatie en de toevoeging van overwegend wonen, wordt de stedelijke dynamiek versterkt en de leefbaarheid vergroot. (...) Momenteel legt het college van B&W een voorstel voor aan de gemeenteraad om via een bestemmingsreserve, een investering van 10 miljoen euro voor het Centrumkwartier vrij te maken. Lees meer

Van mixed use naar blended use

Kantoren en universiteitsgebouwen staan in weekenden en avonduren veelal leeg. Na corona zijn daar door de thuiswerkcultuur soms nog doordeweekse dagen bijgekomen. Tegelijk is de ruimte in Nederland schaars. Kan slimmer omgaan met verborgen leegstand, leiden tot levendiger wijken? Lees meer

Structureel regionaal-economisch beleid nodig

De groei van de productiviteit, en daarmee van het verdienvermogen van de Nederlandse economie, staat onder druk. Beleid dat gericht is op het verbeteren van de productiviteit is daarom belangrijk. En dat beleid kan niet heen om het belang van regio’s. Lees meer

Groot bouwpotentieel op bestaande logistieke brownfields

Het verdichtingspotentieel op bestaande logistieke brownfields is groot. Bij 75 onderzochte cases gaat het om 500.000 m² aan extra te realiseren vastgoed (+25%) en vijf tot acht miljoen m3 aan extra toe te voegen gebruiksruimte (+25-40%). Stec Groep en DENC (part of Sweco) onderzochten of grootschalige logistieke kavels van meer dan 25 jaar oud potentie bieden voor beter benutten. Deze potentie blijkt groot te zijn en bovendien kunnen met ruimere planologische kaders nog meer meters gerealiseerd worden. Lees meer

RO magazine over ruimte voor circulaire maakbedrijven

In RO magazine (nr 2) artikelen over getijdenenergie op de Wadden, ketensamenwerking bij woningbouw (ontwikkelaars en gemeenten nemen het voortouw), planregels omzetten (omgevingsplan vullen), het omgevingsprogramma (kansen en risico's), ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerreinen, industrieel erfgoed (Amersfoort), ruimte scheppen voor circulaire maakbedrijven, terugdringen van sociale en gezondheidsachterstanden (aandacht voor ruimtelijke dynamiek noodzakelijk) en een interview met Martin van Rijn (Aedes) over de voorwaarden om 50.000 middenhuurwoningen te bouwen. Lees meer