Nieuws

Wadden in Beeld 2020: opvallende trends in natuur en landschap van de Wadden

Het jaarboekje 'Wadden in Beeld' is weer verschenen. Het boekje benoemt en duidt nu voor de 6e keer opvallende trends uit de natuur, in het landschap, en registreert ook maatschappelijke ontwikkelingen in het Waddengebied. Lees meer

Haags onderzoek toont verband tussen gehoorverlies en eenzaamheid

Gehoorverlies kan leiden tot toenemende gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek onder 60-plussers door Deloitte en Beter Horen in samenwerking met de gemeente Den Haag toont aan dat het aantal nauwe contacten afneemt zodra mensen slechter gaan horen. In Nederland zijn ongeveer 1.500.000 mensen slechthorend, van wie circa 500.000 mensen met onbehandeld gehoorverlies. Lees meer

1,5 miljoen tegels gewipt: bewustwording groeit, maar impact nog beperkt

Het was een ludieke campagne, bedoeld om vergroening te stimuleren door gemeenten met elkaar te laten strijden: het NK tegelwippen. Het zit er nu op. De afgelopen maanden zijn er ruim anderhalf miljoen tegels vervangen door groen. Lees meer

De invloed van klimaatverandering op ons welzijn: tijd voor actie?

We zijn ons er niet altijd bewust van, maar de klimaatcrisis waar we ons nu in bevinden heeft steeds meer invloed op ons welzijn. Mensen in kwetsbare posities worden als eerste getroffen. (...) Jaap van der Stel is lector Geestelijke Gezondheidszorg bij de Hogeschool Leiden en neemt ons mee in de consequenties van klimaatverandering op onze geestelijke gezondheid. Lees meer

Hoe natuur beschermen ook leidt tot versnellen woningbouw

Met 4 impulsmaatregelen richten de provincie Zuid-Holland en Omgevingsdienst Haaglanden zich op het beschermen van kwetsbare dieren en planten. Tegelijkertijd helpen de maatregelen in een snellere doorloop van bouwprocedures voor woningen. Lees meer

Circulaire Glastuinbouw kan zorgen voor innovatieve businessmodellen en nieuw ondernemerschap

'Wat nu nog afval is, zal steeds vaker gebruikt worden als grondstof'. Dat vertellen Alexander Boedijn (Wageningen University & Research) en Else Boutkan (Greenport West-Holland). Samen werken ze aan het project Circulaire Glastuinbouw. In dat project wordt onderzocht welke gevolgen circulair werken heeft voor glastuinbouwondernemers. 'Er liggen grote kansen. Heel Nederland is op weg naar een circulaire economie en de glastuinbouw heeft heel wat te bieden.' Lees meer

Tekort installateurs vertraagt verduurzaming van de stad

Het vinden van een installateur wordt steeds moeilijker, vooral in de grote steden. Inmiddels is 30 procent van de vacatures in de installatiesector onvervulbaar. Dat is hoger dan voor de corona-uitbraak en hoger dan in de bouwsector en industrie. Lees meer

Collectief coöperatief wonen; geen quick-fix, wel broodnodig

Opinie (Aart Cooiman, Rabobank). Eén van de kansrijke nieuwe woonvormen is coöperatief collectief wonen. Misschien niet nieuw, maar de afgelopen jaren wel veel meer op de voorgrond. Terecht wat mij betreft. Het is een waardevolle derde weg, tussen individueel kopen of individueel huren in. Lees meer

Gezondheidseconoom: stel net als bij klimaat harde gezondheidsdoelen op

Lokale en landelijke bestuurders moeten net als bij het klimaatprobleem afgerekend kunnen worden op niet-behaalde doelen als het gaat om gezondheid. Gezondheidseconoom Jochen Mierau pleit voor concrete doelen op landelijk niveau als het gaat om het bestrijden van gezondheidsvraagstukken als overgewicht. Lees meer

Deelautogebruik blijft nog laag, deelfiets vervangt vooral bus, tram en metro

Het aandeel van de deelauto in de mobiliteit is laag, maar het aanbod van deelauto's in Nederland groeit. Per gebruiker leidt autodelen tot minder autobezit en naar verwachting tot een beperkte daling van broeikasgasemissies. Driekwart van het aantal deelfietsen in ons land bestaat uit de ov-fiets. De deelfiets vervangt vooral het plaatselijk openbaar vervoer (bus, tram, metro), lopen of het gebruik van de eigen fiets, niet de auto. Het is mogelijk het aandeel van de deelmobiliteit in de totale mobiliteit te vergroten, zij het beperkt. Dit blijkt uit een onderzoek naar de ontwikkelingen, effecten en potentie van deelauto- en deelfietsmobiliteit in Nederland. Lees meer

Maandalert Woningmarkt oktober 2021: Sinds de bankencrisis in 2013 steeg de woningprijs in Diemen het hardst met 123 procent

In augustus 2021 stijgen de woningprijzen wederom fors met 1,5%. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de prijzen zelfs met bijna 17,4% gestegen, 1,3% procent meer dan vorige maand het geval was. Dit is de grootste stijging sinds de bankencrisis. Lees meer

Brede welvaart? Ook arbeidsmigratie kan daar aan bijdragen

Opinie (Ton Schoenmaeckers, VNO-NCW). Nederland moet strategischer en breder kijken naar arbeidsmigratie. Dat adviseert de Adviescommissie Vreemdelingenzaken. Het is een pleidooi dat ik van harte ondersteun. Want de commissie heeft gelijk als ze stelt dat we kansen missen om ons arbeidsmigratiebeleid te verbinden aan brede welvaart. (VNO-NCW, 4 oktober 2021) Lees meer

Woningbouwprogrammering onvoldoende afgestemd op de vraag

De woningbouwplannen voor de periode tot 2030 sorteren zwaar voor op binnenstedelijke locaties en appartementen. 80 procent van de geplande locaties is binnenstedelijk en 65 procent van het geplande aanbod bestaat uit appartementen. Trends als migratie en individualisering zorgen wel voor meer vraag naar appartementen in de steden in de toekomst, maar lang niet in die mate als in de woningbouwplannen nu is verankerd. Recente plannen voor de ontwikkeling van 14 grootstedelijke projecten zouden bij uitvoering de kwalitatieve disbalans nog verder vergroten. Om aan te sluiten bij de kwalitatieve woningvraag zou het planaanbod juist moeten worden uitgebreid met meer eengezinswoningen rondom de steden. Dit concludeert het EIB in de zojuist verschenen studie 'De kwalitatieve woningvraag in 2030'. (Persbericht EIB, 4 oktober 2021) Lees meer

Groei woningbouw Brabant zichtbaar na coronadip

Na een dip in 2020 als gevolg van corona is er weer groei van de woningvoorraad in Brabant zichtbaar. In 2021 en 2022 wordt alles bij elkaar een groei verwacht van ca. 25.000 woningen. Lees meer

Rekenkamer zeer kritisch op groenbeleid gemeente Amsterdam

'Het is niet goed mogelijk om te beoordelen of er in Amsterdam voldoende, goed en bruikbaar groen is', luidt een van de belangrijkste conclusies van de Rekenkamer Metropool Amsterdam in het rapport Groen in de stad. Ook stelt de Rekenkamer dat het college van Amsterdam weliswaar 'veel ambities heeft ten aanzien van groen', maar het beleid is nog in ontwikkeling en 'duidelijke normen' ontbreken. Lees meer

Verkenning Ruimte in het systeem

In de publicatie 'Contouren van een geïntegreerd vervoersysteem' van december 2018 heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid een voorzet gegeven voor enkele beleidsopties die kansrijk zijn om infrastructuur efficiënter te benutten door het stimuleren van verbeterde samenhang en uitwisseling tussen modaliteiten. De studie Ruimte in het systeem verkent in hoeverre deze beleidsopties kansrijk (realiseerbaar en met voldoende 'vlees op de botten') zijn, en maatschappelijk wenselijk in termen van congestie, verkeersveiligheid en CO2-emissies. Lees meer

EU-bosstrategie: positieve, maar beperkte resultaten

Hoewel het gebied dat met bos is bedekt de afgelopen dertig jaar groter is geworden, verslechtert de toestand van de bossen. Duurzame beheerpraktijken zijn cruciaal voor de instandhouding van de biodiversiteit en de aanpak van de klimaatverandering in de bossen. In een speciaal verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) wordt de balans opgemaakt van de bosstrategie en belangrijke beleidsmaatregelen van de EU op dit gebied voor 2014-2020. Daarbij wordt gesteld dat de Europese Commissie krachtiger maatregelen had kunnen nemen om de bossen in de EU te beschermen op de gebieden waar de EU volledig bevoegd is om op te treden. Zo zou er meer kunnen worden gedaan om illegale houtkap te bestrijden en de bosbouwmaatregelen in het kader van plattelandsontwikkeling meer te richten op biodiversiteit en klimaatverandering. Lees meer

Gemeentelijk bezit van stress naar shock

De maatschappelijke voor gemeentelijke bezittingen is omvangrijk. Doordat het bezit vooral stamt uit de wederopbouw voldoet het niet meer aan de huidige gebruiks- en duurzaamheidseisen. Dit essay van Teun van der Meulen gaat over het herkennen van veroudering, voordat het bezit onbruikbaar is. En over wie vervolgens aan zet is: gemeenten of Rijk? Lees meer