Nieuws

Ruim 1,5 miljard euro beschikbaar voor boeren en natuur in provincies

Het kabinet wil 1,54 miljard euro beschikbaar stellen voor zogenoemde koplopersmaatregelen in de regio. Het gaat om maatregelen voor bijvoorbeeld verduurzaming van veehouderijen of natuurherstel die snel uitgevoerd kunnen worden. De provincies hebben hier vorig jaar plannen voor ingediend. Lees meer

Energieverbruik uit hernieuwbare bronnen gestegen naar 17 procent

In 2023 was het aandeel hernieuwbare energie 17 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Een jaar eerder was dit 15 procent. Deze stijging komt vooral doordat het verbruik van wind- en zonne-energie is gestegen. Het energieverbruik uit biomassa is licht gedaald. Lees meer

Stadshart Lelystad krijgt nog een woontoren en een groene zorgcampus

Aan de oostkant van het centrum van Lelystad komen er honderden nieuwe woningen bij, met mogelijk zelfs een appartementengebouw met 18 verdiepingen. Ook het gebied rondom het St Jansdal-ziekenhuis wordt geheel opnieuw ingericht. Lees meer

Betaalbaarheid energie weer op niveau van voor de energiecrisis

De energierekening wordt weer beter betaalbaar. Gemiddeld genomen geven huishoudens de komende drie jaar naar verwachting 4% van hun besteedbare inkomen uit aan energie. Dat liep na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne op tot een piek van 7%. Ruwweg één op de drie huishoudens in de laagste inkomenscategorie is nog altijd financieel kwetsbaar voor stijgende energiekosten, hoewel dit een stuk lager is dan de 55% in 2022. Lees meer

Wet vaste huurcontracten vanaf 1 juli 2024 van kracht

Vaste huurcontracten zijn per 1 juli 2024 weer de norm. Vanaf die datum geldt de Wet vaste huurcontracten. Dit geeft huurders meer zekerheid over hun woonsituatie. Voor specifieke groepen, zoals studenten, kan een huurcontract van bepaalde duur wel uitkomst bieden. Deze uitzonderingen staan in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Lees meer

Ontwerpen aan transities: advies CRa over Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO)

De ruimtelijke inrichting van ons land gaat de komende decennia ingrijpend op de schop. Een groot aantal transities zal een plek moeten krijgen in de fysieke ruimte. In deze sterk veranderende context komt het nieuwe Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) voor 2025-2028 tot stand. Het College van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs (CRa) geeft zes adviezen aan de ministeries van BZK en OCW om de inhoud van de nieuwe ARO aan te scherpen tot een nog krachtiger instrument voor omgevingskwaliteit. Lees meer

Monitor huisvesting aandachtsgroepen nu beschikbaar

De Monitor Huisvesting aandachtgroepen is vanaf 6 juni, beschikbaar voor gemeenten, woningcorporaties, zorgpartijen en provincies voor inzicht in de huisvestingsopgave van een aantal aandachtsgroepen. Deze eerste versie wordt verder uitgebreid, zodat hij voldoende informatie biedt aan gemeenten en genoemde partijen om regionale afspraken te maken en de voortgang te monitoren. Lees meer

Woonvisie 2040: Den Haag werkt aan stad in balans

Als dichtst bebouwde stad van Nederland voelt Den Haag de landelijke wooncrisis misschien wel het hardst. Om het schreeuwend woningtekort en andere woonproblemen aan te kunnen pakken, heeft de gemeente Den Haag in samenspraak met woningzoekenden, woningcorporaties en betrokken partijen de Woonvisie 2040 ontwikkeld. Hierin staan ook concrete maatregelen voor de komende vijf jaar. Het concept van dit beleidsstuk ligt vanaf 6 juni ter inzage. Doel is dat na de zomer een door de stad gedragen Woonvisie 2040 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Lees meer

Minister De Jonge zet staatssteun voor middenhuur op Europese agenda

Minister De Jonge pleitte de afgelopen maanden samen met Europese collega’s in Brussel voor staatssteun voor het bouwen van middenhuurwoningen. Op dit moment mag deze staatssteun alleen nog worden gegeven voor het bouwen van sociale huurwoningen door corporaties. De Europese Commissie heeft besloten eind juni 2024 een vergadering te organiseren met alle lidstaten over het uitbreiden van deze staatssteun naar middenhuur, zodat hiervoor meer woningen door corporaties én marktpartijen kunnen worden gebouwd. Lees meer

R&D-investeringen jagen groei productiviteit niet altijd aan

De laatste twintig jaar is de productiviteitsgroei gedaald, terwijl innovatieve investeringen sterk zijn toegenomen. Wat werkt wel om economische groei te genereren? Maarten de Ridder (London School of Economics) bespreekt aan de hand van de recente economische literatuur hoe het kan hoge R&D-investeringen niet hebben geleid tot hogere productiviteitsgroei, en zet uiteen hoe innovatiebeleid het maatschappelijk rendement van R&D-investeringen kan aanjagen. Lees meer

Sneller transformeren voor meer nieuwe woningen

Door meer leegstaande gebouwen te transformeren kunnen er jaarlijks meer nieuwe woningen bijkomen. Nu zijn dat er nog circa 10.000. Via een versnellingsagenda willen de overheid, vastgoedsector en kennisinstellingen dit aantal verhogen. Dat meldt minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer

Verklaringen voor het snelle herstel van huizenprijzen

De hogere hypotheekrente van de afgelopen twee jaar zorgde even voor een daling van de huizenprijzen. Maar inmiddels stijgen de prijzen weer. Hoe is dat te verklaren? Lees meer

Nieuwe potentiële grootschalige woningbouwgebieden nodig

Grootschalige woningbouw is nu en voor de toekomst nodig om gegarandeerde woningbouw op de juiste plekken en met de juiste aanpak te realiseren. Daarom wijst het Rijk nieuwe potentiële grootschalige woningbouwgebieden aan voor na 2030. Bij de nieuw te bouwen woningen wordt er nadrukkelijk gekeken naar nieuwe potentiële verstedelijkingsgebieden in het noorden, oosten en zuiden van het land: uitbreiding van de Brabantse Stedenrij ( Breda, Tilburg, Den Bosch), de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen), regio Twente, Noord-, Midden- en Zuid-Limburg (langs IC-stations), regio Groningen-Assen met een uitloop naar Emmen, de Friese steden. Lees meer

Buitenspelen en geluidsoverlast

Het buitenspelen staat door diverse factoren onder druk. De laatste paar jaren lijkt daar een extra factor bij te zijn gekomen: omwonenden die klagen over het geluidsniveau dat buiten spelende kinderen veroorzaken. Welke overeenkomsten en verschillen zijn er als je naar de verschillende casussen kijkt? Is er daadwerkelijk sprake van overlast of eerder van ongemak? Wat zijn oplossingsrichtingen en hoe wordt er omgegaan met de belangen van het kind? Lees meer

Doorstroom arbeidsmigranten naar regulier contract stokt

Arbeidsmigranten stromen sinds 2020 relatief minder vaak na hun uitzendperiode door naar een tijdelijk of vast regulier dienstverband. De arbeidsmigranten die een regulier contract kregen, hadden vervolgens wel relatief vaker een dienstverband van meer dan zes maanden. Lees meer

Alkmaar: Verkoop belastingkantoor helpt bij opvang asielzoekers en statushouders

In het voormalig belastingkantoor in Alkmaar krijgen 150 asielzoekers, 150 statushouders en 150 Alkmaarse spoedzoekers binnenkort woonruimte. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het gebouw aan de gemeente verkocht. Lees meer

Voortgang programma Woningbouw: doorbouwen aan voldoende woningen

Het huidige kabinet heeft de volkshuisvesting weer op de kaart gezet. En heeft vol ingezet op de bouw van meer woningen. In de afgelopen 2 jaar zijn bijna 180.000 nieuwe woningen gebouwd. De opgave blijft groot: van 2024 tot en met 2030 moeten er nog ruim 800.000 woningen bijkomen, waarvan 2/3 betaalbaar. Hiervoor heeft dit kabinet een stevig fundament gelegd. Zo heeft het Rijk niet alleen de regie op de volkshuisvesting hernomen, maar ook 11 miljard euro geïnvesteerd in financiële regelingen, flink ingezet op maatregelen om de bouw te versnellen en meerdere gebieden voor grootschalige woningbouw aangewezen. Dit staat in de voortgangsrapportage over het programma Woningbouw. Lees meer

Ruimte en nieuw economiebeleid voor ondernemend Gelderland

Een steviger concurrentiepositie voor ondernemers, een sterk vestigingsklimaat, toekomstbestendige bedrijventerreinen en bedrijven en werknemers helpen klaar te zijn voor het werk van de toekomst. Dat staat in het Gelders Programma Economie, dat Gedeputeerde Staten 4 juni hebben vastgesteld. Lees meer

Ook het tweede woningbouwplan in Amsterdamse Hamerkwartier haalt eindstreep niet

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan ‘Draka Terrein Hamerkwartier’ vernietigd, omdat de gemeenteraad van Amsterdam geen goed zicht heeft op de risico’s van woningbouw naast een chemiebedrijf in het Hamerkwartier. Dit is het tweede woningbouwplan voor dit gebied dat de eindstreep niet haalt. Lees meer

Ruim 745 duizend mensen met andere EU-nationaliteit in Nederland

Op 1 januari 2024 woonden er 745,5 duizend mensen met een nationaliteit uit een van de andere landen van de Europese Unie in Nederland. Mensen met de Poolse nationaliteit vormen de grootste groep. Lees meer