Nieuws

Stijgt CO2-prijs, dan is opslag via Porthos onder Noordzee met name lucratief voor industrie

Koolstofdioxide van industriële bedrijven afvangen en via een buizenstelsel van Rotterdam naar een leeg gasveld onder de Noordzee pompen, levert naar verwachting een significante bijdrage aan het Nederlands klimaatdoel in 2030. Onderzoek van de Algemene Rekenkamer laat zien dat het Porthos-project binnen dit beleid doeltreffend is. Uit berekeningen blijkt dat bij een stijgende CO2-prijs vooral de industriële klanten profiteren van Porthos, terwijl de rijksoverheid zichzelf tekort doet. Lees meer

Waarom groeit het aantal eetgelegenheden in Amsterdam?

De afgelopen jaren stijgt het aantal Amsterdamse restaurants, cafés en afhaalzaken. Maar hoe kan dat eigenlijk in een stad waar bijna alle panden al gevuld zijn? Die vraag beantwoord de afdeling Onderzoek en Statistiek met behulp van het Dashboard Kerncijfers. Lees meer

Meerdere aanvragen voor vergunningen grootste windparken op zee ooit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft meerdere aanvragen ontvangen voor beide vergunningen voor het bouwen van een windpark op kavels Alpha en Beta in windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee. Beide kavels zijn goed voor minstens 2 gigawatt aan windenergie op zee. Lees meer

Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2022

Het binnenlands en grensoverschrijdend goederenvervoer bleef in 2022 stabiel ten opzichte van 2021. Na een periode van stijging tussen 2012 en 2019 was er in 2020, het jaar waarin maatregelen golden ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19, een dip in het goederenvervoer. Dit herstelde zich in 2021, ondanks dat er nog steeds een deel van het jaar maatregelen golden. Lees meer

Zuid-Holland realiseerde in 2023 bijna 20.000 nieuwe woningen

In 2023 kreeg Zuid-Holland er bijna 20.000 nieuwe woningen bij. Dit blijkt uit het Kwartaalbericht Woningvoorraadontwikkeling, dat gedeputeerde Anne Koning naar Provinciale Staten heeft gestuurd. Het gaat hier over het bruto aantal toevoegde woningen waarbij nog geen rekening is gehouden met het aantal gesloopte woningen. Lees meer

Koopkrachtreparatie door verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

De spoedwetswijziging die zorgt voor een koopkrachtreparatie voor alle ontvangers van huurtoeslag is door minister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer gezonden. De reparatie is nodig omdat er recent een fout in de koopkrachtberekeningen werd ontdekt. (...) Het kabinet heeft ervoor gekozen om via de huurtoeslag de koopkrachtontwikkeling op peil te houden. Lees meer

Utrechtse KRW-doelen in stroomversnelling met nieuw handelingsperspectief

Voor mens en milieu moet het grond- en oppervlaktewater van goede kwaliteit zijn. Daarom moeten alle EU-lidstaten in 2027 voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). De provincie Utrecht wil aan die richtlijn voldoen en heeft in kaart gebracht wat al gedaan wordt om de KRW te halen en waar nog extra stappen nodig zijn. Dat heeft geleid tot een eerste provinciaal handelingsperspectief. Lees meer

Nieuw stadspark en 9000 woningen midden in Den Haag

een stadspark, extra ruimte voor voetgangers, duizenden nieuwe woningen en voldoende voorzieningen. Dat moet allemaal samenkomen in de Haagse wijk Laakhavens. Den Haag heeft in een plan vastgelegd hoe de voormalige havenwijk er in de toekomst uit moet gaan zien. Uitgangspunt is dat het oude havenkarakter behouden blijft, maar dat het tegelijkertijd 'een Haagse buurt' wordt waar wonen en werken samengaan. Lees meer

Onderzoek relevantie energieopslagsystemen voor omgevingsveiligheid

(...) Er is nu geen landelijke beleid om energieopslagsystemen veilig te plaatsen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het gevaarlijk kan zijn om veel energie op één plek op te slaan. (...) Het RIVM raadt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan om hiervoor beleid te maken waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke ongevallen. Dit kan bijvoorbeeld door energieopslagsystemen niet dichtbij andere gebouwen te plaatsen. Lees meer

Geopark Schelde Delta krijgt UNESCO keurmerk

Na tien jaar van voorbereidingen is het gelukt. Het Belgisch-Nederlandse Geopark Schelde Delta heeft officieel het UNESCO Global Geopark keurmerk ontvangen. Daarmee onderstreept UNESCO dat het Schelde Delta estuarium geologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk uniek en van grote waarde is. Lees meer

Veel meer middenhuurwoningen bij corporaties mogelijk door gebruiken waarborgstelsel

Als woningcorporaties voor middenhuurwoningen gebruik mogen maken van hun onderlinge waarborgstelsel, kunnen ze er veel meer bouwen. Hun investeringscapaciteit kan groeien van 26.000 naar 67.000 woningen, zo berekende het onafhankelijke adviesbureau Ortec Finance. Dat kan zonder extra geld van de overheid en zonder hogere huren te vragen. Aedes dringt er daarom op aan dat het nieuwe kabinet in een regeerakkoord vastlegt dat corporaties de mogelijkheid krijgen om met geborgde leningen middenhuurwoningen te bouwen. Lees meer

Werkgevers zetten vanwege de krapte vooral in op behoud van personeel

60% van de werkgevers heeft last van de krapte op de arbeidsmarkt. Deze werkgevers zetten vooral in op behoud van personeel (76%). Ook gaan ze vaak anders werven (69%) en nemen ze eerder kandidaten aan die nog opgeleid moeten worden (68%). Dit blijkt uit een onderzoek van UWV waar ruim 4000 werkgevers aan meewerkten. Lees meer

Stop op bouwen in buitengebied

Met 'no net land take in 2050' (NNLT) wil de Europese Unie de uitbreiding van stedelijke functies naar nul hectare terugbrengen omwille van het beschermen van de bodemkwaliteit. Wat betekent NNLT voor Nederland? Kunnen (of willen) we eraan voldoen? En wat betekent dat voor de ruimtelijke ordening? Lees meer

Vijf procent statushouders onderneemt

Van alle volwassen statushouders werkt bijna vijf procent als zelfstandige. Dat blijkt uit een eerste verkenning naar het onderwerp door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met onder andere het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Lees meer

CNV-onderzoek: bijna helft werkenden redt doorwerken tot pensioen niet

45% van de werkenden redt het niet om tot de pensioenleeftijd door te werken. Doorwerken tot het 70e levensjaar acht 66% onmogelijk. 57% is van mening dat ze een zwaar beroep hebben. Dit blijkt uit nieuw CNV-onderzoek onder 2700 leden boven de 45 jaar. Lees meer

Groningen: Moderne gezinswijk De Held III gaat er komen

De gemeente Groningen en de Groninger Projecten CV (GPCV) hebben het akkoord op hoofdlijnen voor De Held III ondertekend. Dat is een belangrijke stap voor de ontwikkeling van het nieuwe woongebied aan de noordwestelijke rand van de stad. De Held III wordt een moderne gezinswijk, met een uitgesproken groen karakter en een brede differentiatie aan (betaalbare) woningen. Naar verwachting worden in 2027 de eerste van in totaal 1.850 woningen gerealiseerd. Lees meer

Onderzoeksrapport 'In, op, aan' over de kansen in de bestaande woningvoorraad

WoningBouwersNL reageert op een rapport van de Stec Groep, waarin stond dat door middel van splitsen en optoppen tussen de 180.000 en 260.000 nieuwe woningen kunnen worden gerealiseerd. In het rapport ’In Op Aan. Op zoek naar kansen binnen de bestaande woningvoorraad’ constateert WoningBouwersNL dat de potentieel realiseerbare aantallen woningen door middel van splitsen, optoppen, en aanbouwen aanzienlijk lager liggen dan de schattingen van de Stec Groep. De potentie voor: splitsen (15.000 tot 30.700 woningen), optoppen: (15.400 – 28.700 woningen) en aan- en naast bouwen (6.600-9.200 woningen). Lees meer

Jongeren vinden minder dan ouderen dat ze zelf klimaatbewust leven

In 2023 bleek dat jongeren tussen de 18 en 25 jaar zichzelf minder klimaatbewust vinden leven dan oudere leeftijdsgroepen dat van zichzelf vinden. Jongeren gedragen zich doorgaans ook minder milieuvriendelijk, bijvoorbeeld omdat zij vaker vliegen. Lees meer

Brabant stelt voorontwerp Brabants Programma Landelijk Gebied vast

Op 26 maart 2024 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant het voorontwerp Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) vastgesteld. Hiermee zet Brabant een volgende stap in de zoektocht naar de integrale samenhang tussen wettelijke en provinciale doelen voor natuur, water en klimaat en een duurzaam perspectief voor agrarische ondernemers in het Brabantse landelijk gebied. Lees meer

PBL en TNO: vergroten aanbod hernieuwbare brandstoffen cruciaal voor klimaatneutrale mobiliteit in 2050

De vraag naar hernieuwbare brandstoffen neemt door de energietransitie fors toe, vooral vanuit de lucht- en scheepvaart. Dit legt een groot beslag op de beschikbare hernieuwbare energie in Nederland en concurreert met andere sectoren, zoals de industrie. Om in 2050 klimaatneutraal te vliegen, varen en rijden moet het aanbod van duurzame brandstoffen drastisch omhoog. Ook een versnelde ontwikkeling van duurzame technologie en meer energiebesparing, mede door gedragsverandering, zijn belangrijke bouwstenen in de transitie naar klimaatneutrale mobiliteit. Lees meer