Nieuws

Bedrijven houden zich niet aan nieuwe regels tegen luchtvervuiling

Bedrijven in heel Nederland houden zich niet aan regels om luchtvervuiling tegen te gaan. Veel stoffen die kunnen verwaaien, zoals zand en as, moeten volgens de nieuwe Omgevingswet worden opgeslagen in een afgesloten ruimte. Maar honderden bedrijven slaan hun stoffen nog steeds op in de buitenlucht, blijkt uit onderzoek van het radio- en televisieprogramma Argos. Lees meer

Europa over Lelylijn: 'Uiterlijk in 2050 realiseren'

De Lelylijn staat officieel op de kaart als nieuwe spoorverbinding op het Europese spoornetwerk. Daar stemde het Europees Parlement vandaag mee in. De EU wil dat Nederland uiterlijk in 2050 de Lelylijn realiseert. Lees meer

Gemeenten: Rijk moet wooncrisis oplossen

De wooncrisis uit zich het scherpst in gebrek aan huizen voor koopstarters en het uitblijven van doorstroming op de woningmarkt. Zo zien gemeenten het althans, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en Platform31. De oplossing ligt bij het rijk, dat met geld én consistent beleid over de brug moet komen. Lees meer

6e ronde Woningbouwimpuls zorgt voor 28.828 nieuwbouwwoningen

48 projecten uit 39 gemeenten en 2 regio’s krijgen een bijdrage uit de 6e ronde van de Woningbouwimpuls (Wbi). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) trekt hiervoor een bedrag uit van € 177 miljoen, goed voor de versnelde realisatie van 28.828 woningen. 72% valt in de categorie ‘betaalbaar’. Lees meer

Meet structureel de blootstelling aan chemische stoffen in de mens

De blootstelling van mensen aan chemische stoffen wordt in Nederland niet gemeten, maar geschat. Hierdoor heeft de overheid onvoldoende zicht op deze blootstelling en ontbreken gegevens die nodig zijn om beleid te controleren en verbeteren. De Gezondheidsraad adviseert daarom een structureel meetprogramma met biomonitoring in te richten. Lees meer

Ook controversiële opties nodig voor klimaatneutraal Nederland in 2050

Het is technisch haalbaar: Nederland klimaatneutraal in 2050, inclusief de hier getankte bunkerbrandstof voor lucht- en zeescheepvaart. In nieuw onderzoek rekent het PBL ruim dertig techno-economische trajecten door naar een klimaatneutraal Nederland met een vergelijkbare economische structuur als nu. Het uitstellen of op voorhand uitsluiten van opties maakt het bereiken van klimaatneutraliteit in Nederland in 2050 bijna of zelfs helemaal onmogelijk. Lees meer

Combinatie van fiets en ov soms aantrekkelijk alternatief voor auto

Maximaal 3,4% van de autoritten kan met effectieve beleidsmaatregelen verschuiven naar de combinatie van fiets en openbaar vervoer (ov). Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Vanuit maatschappelijk oogpunt is een verschuiving van auto naar de combinatie van fiets en ov gewenst omdat het kan bijdragen aan het oplossen van opgaven in Nederland op het gebied van bereikbaarheid, klimaat, luchtkwaliteit en gezondheid. Lees meer

Zaandam: Blauwhoed en Koers tekenen overeenkomst Timbr met ZVH

Slachthuisstraat Ontwikkeling CV, een samenwerking van Blauwhoed en KOERS, hebben voor het project Timbr een koopovereenkomst met woningcorporatie ZVH getekend. In het plan worden 158 sociale en middeldure huurwoningen, een sociaal maatschappelijke ruimte, community ruimte voor bewoners en parkeerplaatsen gebouwd. In hout én modulair. Lees meer

Rotterdam krijgt 4 miljoen van Rijk voor woningbouw Kop van Homerus

Rotterdam heeft van het ministerie van BZK 4 miljoen euro toegekend gekregen uit de Regeling Woningbouw Impuls (WBI). Deze regeling is in 2019 in het leven geroepen om een extra duw te geven aan de bouw van betaalbare woningen. De gemeente Rotterdam gebruikt het geld voor de bouw van betaalbare woningen in de Kop van Homerus. Het gaat om ruim 500 woningen, waarvan 82 procent in het betaalbare segment. Lees meer

Het veranderd winkellandschap in Nederlandse binnensteden

Terwijl de winkelmarkt nog niet hersteld is van de coronacrisis, staan steeds meer winkels in de veertig grootste binnensteden leeg. In het eerste kwartaal versnelde het tempo en wachten nu 2.500 winkels op een nieuwe huurder, 8,3% van het totaal. Vooral kleinere plaatsen hebben het zwaar en kampen met 11% leegstand. Een groot deel daarvan staat al langer dan een jaar te huur. Dit blijkt uit het nieuwe winkelmarktrapport van vastgoedadviseur Colliers. Lees meer

RUG-wetenschapper: 'Regio Deals pakken oneerlijk uit, meer maatwerk nodig'

De bedoelingen zijn goed, maar in de praktijk pakken de zogeheten Regio Deals van het kabinet vaak oneerlijk uit. Dat zegt Tialda Haartsen, hoogleraar Rurale Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lees meer

Wet betaalbare huur aangenomen door Tweede Kamer

Vandaag stemde de Tweede Kamer in met het Wetsvoorstel betaalbare huur. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de inwerkingtreding van de wet. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel binnenkort. Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, betalen straks ruim 300.000 huurders weer een eerlijke prijs voor hun woning. Het voornemen is dat de Wet betaalbare huur per 1 juli 2024 ingaat. Lees meer

Het Drieruimtenmodel

Ruimtelijke kwaliteit is een expliciete doelstelling van het ruimtelijke ordeningsbeleid van het Rijk. Ingrepen om opgaven zoals de energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie te realiseren zouden met kwaliteit moeten plaatsvinden. Overheden zijn samen met belanghebbenden bezig dit concept uit te werken in beleid op lokaal en regionaal niveau. In deze studie geeft het PBL een conceptueel kader om beleidsmakers en bestuurders in ruimtelijke processen oriëntatie te geven in de discussies over ruimtelijke kwaliteit: het Drieruimtenmodel. Lees meer

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas. Lees meer

Limburg Centraal: potentie voor ruim 30.000 woningen vóór 2040

De Provincie Limburg en de Limburgse gemeenten Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard-Geleen, Weert en Venlo hebben samen de propositie ‘Limburg Centraal’ geschreven: de ontwikkeling van één grootschalige woningbouwlocatie, gevormd door de ontwikkeling van de omgeving nabij de zes intercitystations. Dit zijn locaties die goed bereikbaar zijn en bedoeld voor woningzoekenden uit Limburg en daarbuiten. Ruim 30.000 woningen kunnen vóór 2040 gebouwd worden in de buurt van deze zes stations. Lees meer

Air pollution: Parliament adopts revised law to improve air quality

Parliament on Wednesday adopted a provisional political agreement with EU countries on new measures to improve air quality in the EU so it is no longer harmful to human health, natural ecosystems and biodiversity. To achieve the EU’s zero air pollution vision by 2050. Lees meer

Utrecht Monitor 2024: Een hoge score op brede welvaart, maar er zijn ook zorgen

In de Utrecht Monitor 2024, laat de gemeente Utrecht met cijfers en trends zien hoe de stad ervoor staat. In de monitor wordt onder meer ingegaan op persoonlijk welzijn, onderwijs, gezondheid, sociale samenhang, milieu, arbeidsmarkt, economie en veiligheid. Door zo breed naar de Utrechtse maatschappij te kijken geeft de monitor inzicht in de ‘brede welvaart’ in de stad. Nieuw dit jaar zijn de drie specials ‘Groei en Wonen’, ‘Stad en Klimaatverandering’ en ‘Bestaanszekerheid’. Lees meer

Een derde woningen op de tocht door procedures

De overgrote meerderheid van gemeenten heeft bij het bouwen van woningen te maken met bezwaarprocedures. Een tot twee jaar vertraging is het gevolg, blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur en het Nederlands Dagblad. Lees meer

Mogelijke uitbreiding ASML op Brainport Industries Campus

Gemeente Eindhoven heeft samen met ASML een intentieovereenkomst getekend voor mogelijke uitbreiding op het noordelijke deel van Brainport Industries Campus (BIC). Op BIC Noord (circa 100 hectare) is capaciteit voor ongeveer 20.000 arbeidsplaatsen van ASML voor onder andere kantooractiviteiten die onlosmakelijk verbonden zijn met de research- en productieactiviteiten van het bedrijf. Lees meer

Zoetwatertekort en meer wateroverlast: nieuwe Deltascenario’s laten zien dat we deze eeuw stevige stappen moeten zetten

Deltares heeft de nieuwe Deltascenario’s overhandigd aan minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en aan Deltacommissaris Co Verdaas. Vier scenario’s laten zien waarmee we in het waterbeleid en ruimtelijk beleid rekening moeten houden tot het eind van deze eeuw. Voor alle vier de scenario’s geldt dat de wateropgaven flink groter worden: de zoetwatertekorten in de zomer nemen toe, er ontstaat meer wateroverlast door regenbuien en de gevolgen van overstromingen worden groter. Knelpunten met betrekking tot watertekort, wateroverlast én waterveiligheid stapelen zich op. Dit raakt heel Nederland. Lees meer