Nieuws

Krimp luchtvaart is goed voor de Nederlandse economie

Nederland kan tot één op de drie vluchten schrappen zonder directe kosten voor de Nederlandse economie. Dat concluderen luchtvaartexperts dr. Paul Peeters van Breda University of Applied Sciences en dr. Eric Pels van de VU Amsterdam in nieuw onderzoek, in opdracht van Natuur & Milieu. Lees meer

Samen de ruimte ordenen

Opinie (Risa Smit, provincie Noord-Holland). Alleen samen kunnen overheden de ruimtelijke puzzel gaan leggen. Maar waarom passeert het rijk in de Nota Ruimte dan de provincies? Lees meer

Zorgen over toekomst van probleemwijken: 'Onorthodoxe maatregelen nodig'

De problemen in kwetsbare wijken lopen steeds meer op. Dat zeggen twaalf directeuren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) in een opiniestuk in het AD. Om die reden doen ze een oproep aan het nog te vormen kabinet, om de komende jaren blijvend te investeren in achterstandswijken. "We hebben onorthodoxe maatregelen nodig." Lees meer

ANWB: EV-doelstelling overheid onhaalbaar

De doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2030 bijna 2 miljoen elektrische personenauto’s op de weg te hebben, is volgens de ANWB onhaalbaar. Lees meer

Piek in aanbod nieuwbouwwoningen, ondanks woningtekort

Het aantal te koop staande nieuwbouwwoningen piekt. In tegenstelling tot het steeds krapper wordende aanbod van bestaande bouw, neemt het aanbod van nieuwbouwwoningen juist steeds verder toe. Het aantal nieuwbouwverkopen blijft namelijk achter bij het aantal nieuwbouwwoningen dat te koop wordt gezet. Hogere overbruggingskosten en het verslechterde sentiment zijn de belangrijkste oorzaken. Naar verwachting van ING Research zal de verkoop van nieuwbouw dit jaar aantrekken. Zo zal het aanbod van nieuwbouwwoningen weer geleidelijk afnemen. Lees meer

Alle verplaatsbare woningen van RVB hebben bestemming

Alle verplaatsbare woningen die door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) door een aanbesteding zijn aangeschaft zijn verkocht. Het gaat in totaal om 1.992 verplaatsbare woningen. Dit heeft minister Hugo de Jonge van BZK vandaag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. De woningen worden door gemeenten en corporaties ingezet voor het huisvesten van aandachtsgroepen zoals bijvoorbeeld starters, studenten, dak- en thuislozen en gescheiden personen. Lees meer

VTH-stelsel: ‘Er is iets gebeurd, maar te weinig’

De verbeteringen in ons VTH-stelsel gaan veel te langzaam, aldus Jozias van Aartsen en Winnie Sorgdrager in een review. Lees meer

Nederland investeert 2,5 miljard euro in sterk ondernemingsklimaat voor microchipsector Brainport Eindhoven

Microchips spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven: ze zitten onder meer in telefoons, zonnepanelen en medische apparatuur. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen behoren tot de top van de wereldwijde microchipindustrie. In de regio Brainport Eindhoven lopen deze organisaties tegen grenzen aan. Zo is er een tekort aan personeel, ruimte en energie. Daarom heeft het kabinet met regionale overheden afspraken gemaakt om deze tekorten aan te pakken. Dit moet ervoor zorgen dat Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor de microchipsector en zijn toeleveranciers. Die sector is belangrijk voor ons verdienvermogen en werkgelegenheid en draagt bij aan onze veiligheid en onafhankelijkheid van andere landen. Lees meer

Zet opleiden in de praktijk doelbewust en spaarzaam in

Essentieel in het beroepsonderwijs is dat een deel ervan plaatsvindt in de beroepspraktijk. Om goed beroepsonderwijs te kunnen blijven bieden in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt, adviseert de Onderwijsraad het opleiden in de beroepspraktijk doelbewust en spaarzaam in te zetten. Laat beroepsopleidingen en beroepspraktijk afwegen welke onderwijsactiviteiten niet noodzakelijkerwijs in de beroepspraktijk hoeven plaats te vinden. En vind alternatieven die minder beslag leggen op de schaarse capaciteit van opleidingsplaatsen en praktijkbegeleiding. Lees meer

Ruim 86 duizend mensen werken in Nederland en wonen in Duitsland of België

Ruim 86 duizend mensen werkten in Nederland als werknemer in 2021, terwijl ze in Duitsland of België woonden. Andersom zijn de aantallen die in Nederland woonden en in de buurlanden werkten veel lager. Noord-, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen zijn de Nederlandse regio’s met het hoogste percentage werknemers die wonen in Duitsland of België. Lees meer

2.643 flexwoningen via de eerste aanvraagronde Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen

De toekenningen van de eerste aanvraagronde van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) zijn bekendgemaakt. 22 Gemeenten ontvangen in totaal 20,6 miljoen euro voor het versneld realiseren van 2.643 verplaatsbare woningen. Lees meer

Nieuwe manieren om wegen veiliger te maken

De komende periode krijgen gemeenten, provincies en waterschappen nieuwe mogelijkheden om met geld van het Rijk hun wegen veiliger te maken. Dit geld komt uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, waarmee het Rijk 500 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld tussen 2020 en 2030. Lees meer

Meerdere aanvragen voor vergunningen grootste windparken op zee ooit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft meerdere aanvragen ontvangen voor beide vergunningen voor het bouwen van een windpark op kavels Alpha en Beta in windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee. Beide kavels zijn goed voor minstens 2 gigawatt aan windenergie op zee. Lees meer

Waarom groeit het aantal eetgelegenheden in Amsterdam?

De afgelopen jaren stijgt het aantal Amsterdamse restaurants, cafés en afhaalzaken. Maar hoe kan dat eigenlijk in een stad waar bijna alle panden al gevuld zijn? Die vraag beantwoord de afdeling Onderzoek en Statistiek met behulp van het Dashboard Kerncijfers. Lees meer

30,6 duizend dakloze mensen in Nederland

Op 1 januari 2023 waren er naar schatting 30,6 duizend dakloze mensen. Een jaar eerder waren dit er nog ongeveer 26,6 duizend. Dat betekent dat de eerdere afname van het aantal dakloze mensen is gestopt. Het aantal dakloze mensen met een Europese herkomst is toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Lees meer

Nationale ondersteuning nodig voor decentraal klimaat- en energiebeleid

De rijksoverheid dient beter zicht te krijgen op de voortgang van de uitvoering van de belangrijkste taken op het klimaat- en energiebeleid van gemeenten, provincies en waterschappen – de decentrale overheden. Ook moeten er instrumenten komen waarmee het Rijk op de uitvoering kan bijsturen. Om vaart te kunnen maken met het klimaat- en energiebeleid hebben decentrale overheden tijdig meerjarige financiële zekerheid nodig. Dat concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur in zijn advies Koersen op klimaatneutraal. Aansturing en bekostiging van het decentrale klimaat- en energiebeleid. Lees meer

Minder huurtransacties tegen hogere prijzen

Het aantal huurtransacties in het kale huursegment is in 2023 hard gedaald. Het totaal aantal verhuurde woningen lag in 2023 13% lager dan in 2022. De daling nam gedurende het jaar 2023 in omvang toe. In het 4e kwartaal van 2023 werden ruim 30% minder woningen verhuurd in vergelijking met het 4e kwartaal van 2022. De daling deed zich voor bij zowel woonhuizen als appartementen. In de bestaande bouw werden in het vierde kwartaal 25% minder woningen verhuurd, in de nieuwbouw was de daling met meer dan 50% nog veel groter in vergelijking met het vierde kwartaal van 2022. Lees meer

Beleggers verkopen nu meer huizen aan eigenaar-bewoners dan ze opkopen

Door de maatregelen van minister De Jonge ligt het verkopen van woningen door beleggers aan eigenaar-bewoners momenteel onder een politiek vergrootglas. Die verkopen kunnen ten koste gaan van het aantal woningen op de verhuurmarkt. Transactiedata van het Kadaster maken inzichtelijk hoeveel woningen er netto verkocht worden. (...) De ontwikkelingen in de afgelopen jaren in de op- en verkoop door beleggers hangen samen met de veranderende beleidsmaatregelen. Op basis van deze cijfers is echter niet vast te stellen in welke mate dat het geval is. Lees meer

Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2022

Het binnenlands en grensoverschrijdend goederenvervoer bleef in 2022 stabiel ten opzichte van 2021. Na een periode van stijging tussen 2012 en 2019 was er in 2020, het jaar waarin maatregelen golden ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19, een dip in het goederenvervoer. Dit herstelde zich in 2021, ondanks dat er nog steeds een deel van het jaar maatregelen golden. Lees meer