Nieuws

Kabinet en parlement schieten te kort bij het bewaken van de rechtsstaat’

Is het de wetgever, het bestuur of de rechter die het milieubeleid bepaalt? Diverse rechtszaken over milieukwesties, zoals de klimaatzaak van Urgenda, zaken rond stikstof, bestrijdingsmiddelen of Schiphol laten zien dat het bewaken van de rechtsstaat te eenzijdig bij de rechter komen te liggen. Terwijl óók regering en parlement daar een belangrijke taak hebben. Die verantwoordelijkheid is door de wetgever en door het bestuur in de voorbije jaren onvoldoende genomen. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Met recht balanceren: juridisering in de leefomgeving’. Lees meer

Woningprijsverdubbeling in tien jaar tijd is niet uniek

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 lag de gemiddelde prijs van een koopwoning in Nederland op 463.000 euro. Dit betekent een stijging van ruim 2% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het eerste kwartaal van 2014 lag de prijs van een gemiddelde koopwoning op 227.000 euro. De gemiddelde woningprijs is daarmee in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. Lees meer

Europese steden niet klaar voor extreme hitte

De aanpak van hittegolven moet topprioriteit worden in Rotterdam, Amsterdam en andere grote Europese steden. Dat blijkt uit een onderzoek van architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco, dat 24 grote steden analyseerde. Met name steden in Noordwest-Europa zijn ontworpen om de bevolking te beschermen tegen kou, niet tegen hitte. Europa warmt sneller op dan de rest van de wereld. Door die toenemende hitte lopen kwetsbare groepen gevaar. Lees meer

Blauwe Kamer over schoon water

In Blauwe Kamer (nr 2) doet gastredacteur Henk Ovink een oproep tot collectieve actie om de toegang van schoon water op de lange termijn te kunnen garanderen. Dat vraagt om een rigoureuze herziening van het landgebruik. Het raakt immers de volksgezondheid, voedselvoorziening en natuurbeheer. In het dossier artikelen over de (mondiale) waterschaarste. Verder een interview met architect en stedenbouwkundige Matthijs Bouw over het verbinden van mensen. En de projecten spoorzone Zwolle, een seniorenhof in Veenoord en een iconisch bouwwerk aan de Vlaamse kust. Lees meer

Gemeente Amsterdam wil dat Schiphol 'serieus krimpt' naar 400.000 vluchten

De gemeente Amsterdam wil dat Schiphol "serieus krimpt" om de geluidshinder en uitstoot te verminderen. Het college van burgemeester en wethouders wil dat het aantal vluchten omlaaggaat naar maximaal 400.000 per jaar. Lees meer

Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024: Stapeling van dreigingen in onzekere tijden

De Trendanalyse Nationale Veiligheid 2024 is op 25 juni aangeboden aan de Tweede Kamer. In de analyse benoemt het Analistennetwerk Nationale Veiligheid twee belangrijke opgaven. Ten eerste is de situatie slechter geworden voor veel van de dreigingen die onze samenleving kunnen ontwrichten. Ten tweede moeten we als Koninkrijk een antwoord vinden op een aantal structurele veranderingen in de wereld om ons heen. Dit betekent dat we moeilijke strategische keuzes moeten maken en dat een weerbare samenleving steeds belangrijker wordt. (...) De verslechtering geldt bijvoorbeeld voor verschillende aan klimaatverandering verbonden natuurrampen, zoals natuurbranden en extreem weer. Lees meer

120 nieuwe appartementen aan Hooilaan in Breda

Er komen 120 nieuwe appartementen aan de Hooilaan 1 in Breda. De gemeenteraad is akkoord met het aanpassen van het bestemmingsplan ‘Linie-Doornbos, Hooilaan 1’, waar nu een gedateerd en leegstaand kantoorpand staat. Lees meer

Voortgang aanpak geldzorgen, armoede en schulden

In de voortgangsrapportage ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’ beschrijft minister Carola Schouten de stand van zaken bij het bestrijden van armoede. Volgens de minister zijn er de afgelopen 2 jaar mooie resultaten behaald. Zo zijn er minder mensen met een inkomen onder de armoedegrens. Ook groeien er veel minder kinderen op in een gezin met een inkomen onder die grens. Tegelijkertijd moet er nog veel gebeuren om de doelstellingen te halen. Zeker als het gaat om problematische schulden. Zo zijn er grote zorgen over het aantal jongeren dat in de schulden komt. Lees meer

Nettoarbeidsparticipatie, 2023

De nettoarbeidsparticipatie in Nederland is in 2023 iets gestegen ten opzichte van 2022. Vooral gemeenten in de provincies Groningen, Zeeland en Zuid-Limburg hebben een relatief lage arbeidsparticipatie. Lees meer

Vergelijkend onderzoek tien bestuurlijk regionale ecosystemen leert: samenwerken loont!

Vergelijkend onderzoek van tien bestuurlijk regionale ecosystemen leert: samenwerken loont, en structureel investeren is zinvol. Tot deze conclusies komen adviesbureau Berenschot, de Rijksuniversiteit Groningen en het ministerie van BZK na uitgebreid jarenlang onderzoek naar het bestuurlijk regionaal ecosysteem (BRE). (...) Eén van de uitkomsten uit dit onderzoek is een praktisch en uniform model voor regio’s om zich door middel van investeringen door te ontwikkelen. Daarnaast geven de onderzoekers aanbevelingen aan regio’s om hun samenwerking door te ontwikkelen en verstrekken zij het Rijk aanknopingspunten om hieraan bij te dragen. Lees meer

Eindhoven, nieuw groen verzacht KnoopXL

In de komende 20 jaar ondergaat KnoopXL, het stedelijk gebied rond Eindhoven Centraal Station, een flinke transformatie. Het gebied moet een aantrekkelijk verblijfsgebied worden – met ruimte voor recreatie en ontmoeting. Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven en Fontys Hogeschool bekeken hoe dit een aangename plek kan worden waar verschillende groepen mensen zich thuis voelen. Conclusie: stedelijk groen (bomen en gras) zorgt voor positieve emoties en daarmee voor een positieve perceptie van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Lees meer

Stijgende huizenprijzen deels verantwoordelijk voor daling geboortecijfer

Sinds 2010 is het geboortecijfer in Nederland aan het dalen. In dezelfde periode zijn de huizenprijzen sterk gestegen, waardoor het lastiger is geworden voor jongvolwassenen om een betaalbare, kindvriendelijke woning te vinden. Deze twee ontwikkelingen lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. In regio’s waar de huizenprijzen het sterkst zijn gestegen nam het geboortecijfer het meest af. Lees meer

Overheden moeten bijlappen, miljarden extra publiek geld nodig voor NOVEX-gebieden

De begrotingen van de NOVEX-gebieden rekenen nog niet rond, blijkt uit onderzoek van Fakton. Voor de 17 grootschalige woningbouwlocaties moeten nog vele miljarden publiek geld gevonden worden. Lees meer

1,7 Nederlanders lopen risico op ernstige gezondheidsproblemen door ultrafijne deeltjes uit vliegtuigen

1,7 miljoen mensen - meer dan 10% van de Nederlandse bevolking - wonen binnen 20 km van Schiphol en zijn het meest kwetsbaar voor ultrafijne deeltjes uit de luchtvaart, heeft nieuw onderzoek van CE Delft in opdracht van T&E vastgesteld. Lees meer

Tweede Kamerstukken (2023-2024)

- Kamerbrief over aanpak revolverend fonds voor wooncoöperaties
- Aanbiedingsbrief bij rapport Op grond kun je bouwen
- Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit grenswaarde voor milieuprestatie van bouwwerken
- Aanbiedingsbrief bij voorontwerp Nota Ruimte en reflecties PBL en CRa ruimtelijke voorstellen provincies
- Kamerbrief verplaatsbare woningen
- Kamerbrief over rijksbijdrage integrale gebiedsontwikkeling Gnephoekpolder
- Kamerbrief uitkomsten 2e deel 6e tranche Woningbouwimpuls
- Kamerbrief over maatschappelijke inzet rijksvastgoed en rijksgronden voor woningbouw
- Kamerbrief Voortgangsrapportage Een thuis voor iedereen 2024
- Kamerbrief voortgang programma Wonen en Zorg voor ouderen
- Kamerbrief over ontwikkelingen in de corporatiesector

- Reparatie in de circulaire economie
- Drinkwater: bescherming kwaliteit drinkwaterbronnen, bewust en zuinig drinkwatergebruik en toekomstbestendige drinkwaterinfrastructuur
- Verzamelbrief circulaire economie
- Kamerbrief over voortgang bodemgerelateerde onderwerpen
- Kamerbrief over onderzoek naar oorzaken van het ontbreken van essentiële informatie in milieueffectrapporten3
- Kamerbrief over verzekerbaarheid overstromingsrisico
- Verzamelbrief actualiteiten water

- Nota over tweede verslag Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven
- Aanbiedingsbrief periodieke evaluatie van de Groeifaciliteit-regeling
- Kamerbrief over recente rapporten van Nationaal Klimaat Platform

- Aanbiedingsbrief bij briefadvies Gezond opgroeien, wonen en werken Lees meer

Stadsvernieuwing ‘op zijn Capels’

Net als andere groeikernen uit de jaren zeventig en tachtig staat Capelle aan den IJssel voor uiteenlopende vernieuwingsopgaven. Kunnen de handreikingen van het programma Mooi Nederland helpen om de wijk Schollevaar te vernieuwen? Een reportage. Lees meer

Making fruitful scenarios: an uncomfortable conversation

Opinie (Christian Salewski). Starting a conversation — Recent years have seen a renewed interest in the scenario method in spatial planning and design in the Netherlands. What can we learn from this enthusiasm for drafting alternative futures? "I will argue that in most cases, scenarios are unnecessary, pointless, or plainly misleading. They are esoteric – in the narrow sense of the word, only for the initiated – and rather useless for communication, and can certainly not predict any future." Lees meer

Meer koopkansen voor starters met Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Met het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen krijgen starters met een middeninkomen op de woningmarkt vanaf eind 2024 betere mogelijkheden om een nieuwbouwwoning te kopen. Dit fonds krijgt een vermogen van 70 miljoen euro. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) wordt, samen met stichting OpMaat, de uitvoerder van het fonds. Lees meer

Koopwoningen in mei bijna 9 procent duurder dan jaar eerder

In mei 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 8,6 procent hoger dan in mei 2023. Ten opzichte van april 2024 stegen de prijzen in mei met 1,1 procent. Lees meer

Onderzoekers: invoering planbatenheffing is haalbaar en stimuleert woningbouw

Een van de redenen waarom de bouw van woningen achterblijft bij de behoefte is de schaarste aan betaalbare bouwgrond. Een Kamermeerderheid en het recente coalitieakkoord spreken zich uit voor invoering van een planbatenheffing en een grondbelasting om dit probleem aan te pakken. COELO en ESBL onderzochten hoe deze heffingen in Nederland kunnen worden ingevoerd, en of dit de bouw van woningen zal bevorderen. De onderzoekers komen tot de conclusie dat een planbatenheffing (op termijn) erg zou kunnen helpen om woningbouwprojecten betaalbaar te maken. Lees meer