Externe publicaties

Transformatie naar woningen

In deze publicatie geven vier onderzoekers van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft een uitvoerig overzicht van de haalbaarheid en duurzaamheid van het transformeren van leegstaande panden naar woonruimte. Lees meer

Wonen en samenleven in verandering

Essays over de toekomst van volkshuisvesting

Deze essaybundel van Vereniging Toezicht Woningcorporaties (VTW) belicht de dilemma’s én de rol van volkshuisvesting en governance in de samenleving. Lees meer

Het transformatieproces van winkelgebieden

Deze publicatie is een praktische handleiding om de structurele leegstand in winkelgebieden aan te pakken door deze te transformeren naar multifunctionele centrumgebieden. Lees meer

Het Groene Hart

Wereld tussen de steden

Een gebiedsbiografie van het Groene Hart, met veel aandacht voor de cultuurhistorie en fysische geografie. Lees meer

Historische atlas van Nederland

Hoe ons land in 2000 jaar is ingericht

Het belang van dit werk is gelegen in de samenhang (in tijd en lagen) die Reinout Rutte (TU Delft) beschrijft en onderbouwt met teksten en prachtig kaart- en fotomateriaal. Lees meer

Marker Wadden

Natuur, bouwen, ontwerpen

Het ontwerpverhaal van Marker Wadden is uniek. In slechts enkele jaren tijd is er een geheel nieuwe groep kunstmatige eilanden in het Markermeer gecreëerd. Lees meer

Teaching, Learning & Researching Spatial Planning

Dit boek inspireert lezers om een meer pluralistische en adaptieve benadering voor planning te gebruiken die inspeelt op veranderende behoeften en perspectieven. Lees meer

Gezonde stad

Uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte

In een tijd van kruisbestuiving in opgaven tussen het fysieke en het sociale domein, is dit een boek waarvan je hoopt dat het inspiratie geeft. Lees meer

Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2022

De selectiecommissie van het nieuwe jaarboek constateert dat we na de 'eeuw van de natuurkunde' (ingenieurskunst) zijn aangekomen in de 'eeuw van de biologie', waarbij stedenbouw en landschapsarchitectuur zich meer en meer richten op natuurlijke processen. Lees meer

90 jaar samen woningen bouwen

Met deze uitgave viert WoningbouwersNL, de brancheorganisatie voor woningbouwers en -ontwikkelaars, haar negentigjarig bestaan. Lees meer

SuperWest 2000-2021

Vernieuwing van de Amsterdamse tuinsteden

Deze publicatie brengt de stadsvernieuwing van Amsterdam Nieuw-West (2000-2021) in beeld. In vijf essays reflecteren de auteurs op het resultaat: wat was er gepland en is er gebouwd, hoe beleven de bewoners de veranderingen, wat is de betekenis van het naoorlogs erfgoed, wat zijn de voornaamste typologische vernieuwingen en wat is de relatie met de Omgevingsvisie Amsterdam 2050? Lees meer

Maatschappelijk perspectief op een toegankelijke woningmarkt

In dit rapport van BLG Wonen staan aanbevelingen om vooral starters aan een woning te helpen: bijvoorbeeld door de bestaande woningvoorrad beter te gebruiken en te zorgen dat woningen betaalbaar zijn. Lees meer

Midden- en Oost-Europese werknemers in kwetsbare posities

Handvatten voor preventie en terugdringen van dakloosheid en verslaving

Onderzoek van IVO en stichting Barka naar de problematiek en ondersteuning van de groeiende groep Midden- en Oost-Europese werknemers in Nederland. De onderzoekers geven oplossingsrichtingen voor preventie en het terugdringen van dakloosheid en verslaving onder deze groep. Lees meer

Brede welvaart, grote opgaven!

Over de bestuurlijke en financiële vraagstukken rond regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven

Een negental wetenschappers en deskundigen laten in deze essaybundel hun licht schijnen op diverse financiële vraagstukken rond regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven. Lees meer

Land in zicht

Special: Transitie landelijk gebied

Adviesbureau VINU brengt met enige regelmaat publicaties uit over actuele opgaven in het ruimtelijk domein. Dit keer staat de transitie in het landelijk gebied centraal. In de beknopte uitgave lees je wat de vijf uitdagingen zijn en met welke drie zaken je direct aan de slag kunt gaan. Lees meer

Verduurzaming gespikkeld bezit

Het magazine Verduurzaming gespikkeld bezit, een uitgave van de provincie Utrecht, behandelt veel aspecten die van belang zijn als een gemeente of woningcorporatie huiseigenaren uitnodigt om mee te doen aan de collectieve verduurzamingsaanpak in een buurt. Lees meer

Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2021

"We ontwerpen, we bouwen, maar we maken geen gemeenschappen, streven geen sociale doelen na, maken geen stad’’. De selectiecommissie van het nieuwe Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw ziet een kans om met een sociale agenda en een enorme klimaatopgave het debat met vakgenoten en opdrachtgevers aan te jagen. Tegelijkertijd vraagt het om een nationale visie om “sociale, veerkrachtige en duurzame steden te maken”. Lees meer

Operatie Wooncoöperatie

'Operatie Wooncoöperatie' beschrijft hoe een wooncoöperatie een derde weg op de woningmarkt kan zijn, naast het huren of kopen van een huis. Het is een oplossing voor al degenen, die door de krappe woningmarkt niet aan de bak komen, in het bijzonder voor woonstarters en mensen met een middeninkomen. Wooncoöperaties leveren goede woningen die betaalbaar zijn en dat ook blijven. Lees meer

Datagedreven innovatie in gemeenten 2021

De lessen van 18 dataprojecten

Voor gemeenten die een start willen maken of al werken met datagedreven werken geeft deze publicatie van A&O fonds Gemeenten de nodige inzichten om projecten op een hoger niveau te tillen. Lees meer

Verantwoordelijk voor de toekomst

Op zoek naar een planologie van de lange termijn

"Acties van mensen in het heden moeten geen negatief effect hebben op de bestaansmogelijkheden van mensen in de toekomst." Peter Pelzer pleit in dit essay om de oriëntatie op de langetermijn, die ooit zo kenmerkend was voor de planologie, opnieuw uit te vinden. Lees meer