Kennisdossier Economische veerkracht

De Nederlandse economie verandert. Met ‘business-as-usual’ lukt het niet meer om competitief te blijven en onze welvaart te behouden. De economie is gebaat bij meer veerkracht, innovatie en aanpassingsvermogen. Als dat niet lukt, zullen steden en regio’s aan economische concurrentiekracht inboeten en zal de economische potentie niet volledig worden benut.

Vergroten van de arbeidsproductiviteit en een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, is nodig om de lage economische groei, vergrijzing, krimpende beroepsbevolking, werkloosheid en mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Concurrentie vanuit bijvoorbeeld lagelonenlanden, automatisering en robotisering nopen tot het vinden van nieuwe mogelijkheden. Hiervoor is een ruimere, regionale oriëntatie en samenwerking noodzakelijk. Er is behoefte aan meer veerkracht, flexibiliteit, creativiteit én ondernemerschap.

Dit kennisdossier brengt trends en ontwikkelingen op het gebied van economische veerkracht langs verschillende lijnen in beeld: regionale economie, lokale kracht, innovatie, werkmilieus, ondernemerschap. Lees ook het Kennisdossier Arbeidsmarkt en onderwijs.

Bron foto: Rotterdam Marketing
cover-de-economische-agenda-voor-stad-en-regio
download de publicatie

Online omgeving kennisnetwerk Regionale economie

Het kennisnetwerk ‘Regionale economie’ is een initiatief van Platform31 in samenwerking met het ministerie van EZK, G40-stedennetwerk, VNG, IPO, MKB Nederland, KVK, RVO en stichting CLOK. Met het kennisnetwerk versterken we het leervermogen van de intermediaire organisaties die actief zijn op de ondersteuning en vernieuwing van het brede mkb. We begeleiden deze partijen bij het leren van elkaar door de uitwisseling van kennis, ervaringen, lessen, inzichten en succesvolle praktijkvoorbeelden en aanpakken te stimuleren.