Kennisdossier Energietransitie, armoede en gedrag

De Nederlandse energievoorziening staat voor grote veranderingen. In het Nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat tegen 2030 zo’n 1,5 miljoen huizen van het aardgas moeten zijn losgekoppeld. Tot 2050 moet de gehele gebouwvoorraad op een alternatieve energiebron zijn overgeschakeld. Dit vereist grootschalige technische ingrepen. Maar ook op sociaal vlak is minstens evenveel werk nodig: elk huis heeft een bewoner met zijn of haar eigen zorgen, mogelijkheden, wensen en eisen.

Dit kennisdossier draagt bij aan het betrekken van deze bewoners bij de energietransitie, en in het bijzonder de bewoners met een smalle beurs. Voor hen bestaan tot nog toe slechts een handvol mogelijkheden en initiatieven om tot verduurzaming van hun woning over te gaan. Bovendien wonen veel lage inkomens in sociale huurwoningen, en heeft de woningcorporatie dus ook invloed op de te nemen stappen.

Hoe kunnen deze twee werelden, die van de bewoner met een smalle beurs en die van de energietransitie, bij elkaar worden gebracht? Wat moeten gemeenten weten om ook deze bevolkingsgroep aan te spreken? Welke hulp hebben ze nodig? En welke rol speelt gedrag in dit alles?
Voor deze vragen bestaan vaak geen panklare antwoorden. Iedere gemeente, iedere wijk en zelfs iedere woning heeft eigenschappen die maatwerk vereisen. Desondanks zijn er ook algemene lijnen en contouren te onderscheiden die als aanknopingspunten kunnen dienen.

Dit dossier, dat voortkomt uit een masterclass die Platform31 met verschillende kennisinstellingen ontwikkelt, neemt u mee langs al deze aanknopingspunten en geeft u houvast voor het ontwikkelen van uw eigen gemeentelijke strategie. Zodat iedereen duurzaam kan wonen – ook de kwetsbaarsten onder ons.

energiearmoede

Masterclass

Bent u geïnteresseerd in meer diepgang? Platform31 is momenteel bezig met het ontwikkelen en testen van een masterclass Energietransitie, armoede & gedrag. In twee tot drie dagdelen wordt u bijgepraat over de huidige stand van zaken rondom de energietransitie voor lage inkomens en ontvangt u training om te leren wat u concreet kunt doen om de energietransitie aan te jagen en tegelijkertijd (energie)armoede te bestrijden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nina Tom: nina.tom@platform31.nl.