Projecten

Hieronder vind je een overzicht van projecten die betrekking hebben op stedelijke vernieuwing:

Lopende projecten

 • Kennisprogramma Werken aan een Brede Wijkaanpak
  Om buurten en wijken veiliger en leefbaarder te maken, is een gebiedsgerichte, integrale aanpak nodig die gericht is op gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en in gezondheid. En op bestrijding van armoede en criminaliteit en het voorkomen van schulden. Daarvoor is samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners nodig. Op basis van een breed gedragen wijkaanpak en met oog en oor voor de leefwereld en belangen van de bewoners. Ook leren van ervaringen die elders zijn opgedaan loont daarbij.
 • Herstructurering 2.0
  In kwetsbare wijken in Nederland stagneert de leefbaarheid en de verschillen tussen wijken worden groter, onder meer door fysieke achteruitgang en gevoelens van onveiligheid. De komende 10 tot 20 jaar zal er daarom een stevige herstructurering plaatsvinden in diverse kwetsbare stadswijken, waarbij fysieke aanpakken samengaan met sociale, economische en veiligheidsinterventies om de leefbaarheid te verbeteren en kansen voor bewoners te vergroten. Deze herstructurering vraagt om een integrale wijkaanpak waarbij de wijk als systeem wordt bezien. In het project Herstructurering 2.0 onderzoeken we hoe herstructurering 2.0 kan bijdragen aan de brede wijkaanpak en de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken.
 • Verduurzaming van Kwetsbare Wijken
  De transitie naar een aardgasvrij Nederland komt op stoom. Ook in kwetsbare wijken, waar de leefbaarheid al onder druk staat. In het actieprogramma ‘Verduurzaming van kwetsbare wijken’ onderzoeken Platform31, Nyenrode Business Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut sinds 2018 hoe de energietransitie als hefboom kan fungeren om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren. Projectpartners en aan het programma deelnemende gemeenten (en hun partners) ontwikkelen samen strategieën en oplossingen die bijdragen aan integrale wijkverbetering in kwetsbare wijken. Met als doel: werken aan duurzame en leefbare wijken waar bewoners prettiger wonen en betere maatschappelijke kansen hebben dan voorheen.
 • Verdichting Steden
  Uitbreiding van het aantal woningen en kantoren in bestaande steden en dorpen heeft aantoonbare voordelen. De stad biedt woningzoekenden en ondernemers meer ruimte en leven en werken in compacte steden is duurzamer. Verdichting draagt ook bij aan betere benutting van de openbare ruimte en draagvlak voor voorzieningen als openbaar vervoer en winkels. Bij het verdichten is, naast fysieke ingrepen, ook aandacht voor welzijn en gezondheid van de mensen die er wonen en werken en maatregelen die overlast helpen voorkomen belangrijk.
 • Perspectief bieden aan kinderen en jongeren in kwetsbare wijken
  Waar je wieg staat bepaalt voor een belangrijk deel je
  ontwikkelmogelijkheden. In een verkenning ‘Opgroeien in een
  kwetsbare wijk – het tegengaan van gebiedsgebonden
  kansenongelijkheid’ onderzoekt Platform31 in 2022 hoe een aantal
  koplopende gemeenten in hun huidige wijkaanpak het opgroeien van
  kinderen bevorderen en in welke mate zij hierin aandacht besteden
  aan de verschillende sociale, institutionele en fysieke
  buurtkenmerken.

Afgeronde projecten

DSC 0932