Belstato (1992)

In de nota ‘Beleid voor de stadsvernieuwing in de toekomst’ van het ministerie van VROM (1992), kortweg Belstato, wordt de afbouw van de stadsvernieuwing aangekondigd (in zowel financiële als programmatische zin), met het eindpunt op 1 januari 2005. Het Rijk beschouwt de stadsvernieuwing namelijk als een inhaaloperatie van verwaarlozing en achterstallig onderhoud. Daarbij gaat men er in Belstato van uit dat lokale partijen in de naoorlogse wijken zelf in staat zijn om de noodzakelijke uitgaven te bekostigen. Gemeenten moeten de kosten kunnen dekken uit normale onderhoudsmiddelen en uit de gronduitgifte; de corporaties uit reserves, huurverhogingen en verkoop van woningen.

Zowel deskundigen als gemeenten stellen echter vast dat substantiële bijdragen van het rijk nodig blijven om de resterende investeringsopgave in stadsvernieuwingswijken op gang te brengen. Met name in de naoorlogse wijken ligt een grote opgave.

DSC 0932