Nieuwe aandacht voor de wijk

Leefbaarheid onder druk

De genoemde stelselwijzigingen hebben echter direct en indirect effect op het leefklimaat van wijken met goedkope woningen. Zo treffen de scheiding van wonen en zorg, de instroom van cliënten uit de maatschappelijke opvang en de ggz en de toewijzing van woningen aan statushouders, deze wijken relatief hard. Door de instroom van kwetsbare mensen groeit de druk op de sociale infrastructuur, terwijl op het terrein van samenlevingsopbouw fors gesaneerd is. De invoering van (sociale) wijkteams, opgezet in het kader van de decentralisaties in het sociale domein, kwam lange tijd moeizaam van de grond. Mede ingegeven door het beroep op de ‘participatiesamenleving’ in de troonrede van 2013, was veel hoop gevestigd op het initiatief van bewoners. Talrijke bottom-up initiatieven kwamen tot bloei, maar een brede leefbaarheidsimpuls bleef uit. Vanaf 2012 groeit de kloof tussen gebieden met een (ruim) voldoende leefbaarheid en gebieden waar de leefbaarheid achterblijft.

Herontdekking van het wijkperspectief

Vanaf 2017 maken opeenvolgende onderzoeken duidelijk dat de grenzen van het incasseringsvermogen van wijken in zicht komen wanneer concentraties van kansarme groepen verder toenemen. Het leefklimaat in kwetsbare wijken vraagt doorlopend om beleidsaandacht. . Verschillende steden richten hun vizier opnieuw op het vitaal maken en houden van kwetsbare wijken. In tal van coalitieakkoorden is de ambitie opgenomen om te werken aan een ‘ongedeelde stad’ met ‘inclusieve wijken’. Onder andere Amsterdam, Groningen en Arnhem wijzen in de collegeperiode 2018-2022 wijken of gebieden aan waar geïnvesteerd wordt in een gebiedsgerichte aanpak.

De hernieuwde lokale beleidsaandacht is niet alleen ingegeven door de achteruitgang van de leefbaarheid; er komen ook allerlei nieuwe vraagstukken op de bestaande wijken af. Denk aan de verstedelijkings- en verdichtingsopgave, het accommoderen van vergrijzing (langer thuis wonen, eenzaamheid), de extramuralisering (uitstroom Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) en collectieve gezondheidsaanpakken. Maar ook aan de verduurzamingsopgave in al haar facetten: de warmtetransitie (wijkgericht van het aardgas af, zoals in het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie), energiebesparing in de gebouwde omgeving, klimaatadaptatie en de transitie naar een circulaire economie. En ook op het terrein van veiligheid en de aanpak van ondermijnende criminaliteit komt de wijk steeds vaker in beeld als schaalniveau om in te grijpen.

Met het manifest ‘Dicht de kloof!’ vragen de burgemeesters van 15 grote steden in de zomer van 2021 aandacht voor de opstapeling van problemen in de meest kwetsbare gebieden van Nederland. Om de ongelijkheid tussen buurten terug te dringen, is volgens de burgemeesters actie nodig. In het coalitieakkoord van Rutte IV honoreert het rijk begin 2022 de roep om beleid voor de kwetsbare wijken door een domeinoverstijgende wijkaanpak aan te kondigen. In juli 2022 lanceert het Rijk het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). In dit programma werken de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Justitie en Veiligheid (JenV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen aan een integrale gebiedsgerichte aanpak. De centrale doelstelling van het programma is om de leefbaarheid en veiligheid van de meest kwetsbare gebieden in Nederland in 15 tot 20 jaar tijd op orde te brengen en het perspectief van de bewoners te verbeteren.

De wijk als aangrijpingspunt van veiligheidsbeleid

Op het terrein van veiligheid – de aanpak van ondermijningsgevoelige gebieden – komt de wijk eveneens in beeld als het geëigende schaalniveau om in te grijpen. Dat dit maatschappelijke probleem juist ook in kwetsbare wijken speelt, blijkt uit de studies De Achterkant van Nederland en Een ongetemde buurt van Pieter Tops. Met de komst van het NPLV in 2022 krijgt een wijkgerichte aanpak een centrale rol in het veiligheidsbeleid (zie hoofdstuk 5). Het kabinet kondigde in 2020 al een intensivering aan van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het beleidsprogramma ‘Preventie met Gezag’ werd vervolgens in juni 2022 gelanceerd door het ministerie van JenV. Er wordt geïnvesteerd in domeinen die samenhangen met de risico– en beschermende factoren voor jeugdcriminaliteit, zoals school (veiliger schoolklimaat, vroegtijdig schoolverlaten), werk en inkomen (toeleiding naar arbeid en aanpak schulden) en talentontwikkeling via jongerenwerk. Daarnaast is de aanpak gericht op het versterken van het gezag in de wijk en de versterking van de jeugdstrafrechtketen. Hierdoor kunnen jongeren en jongvolwassenen opgespoord, gecorrigeerd en ondersteund worden, als zij wel over de schreef gaan. In 2022 is 38 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de focusgebieden. Het budget loopt op tot structureel 143 miljoen euro vanaf 2025 voor de 20 focusgebieden plus acht andere gemeenten.

wijkenbeleid