3.2 Drijvende krachten achter bevolkingsontwikkeling

De totale omvang van een bevolking groeit of krimpt als gevolg van natuurlijke aanwas (geboorte en sterfte) en migratie. Natuurlijke aanwas en migratie worden beïnvloed door institutionele, economische, gedragsmatige en politieke factoren. Daarnaast hebben de ruimtelijke kwaliteit, historische woonstructuren en overheidsbeleid invloed. De economische conjunctuur heeft vervolgens ook invloed op de mogelijkheid tot verhuizen. Tijdens de economische crisis van 2012-2013 waren bijvoorbeeld beduidend minder verhuizingen dan in de periode ervoor. Ook de coronapandemie leidde tot een sterke daling van de bevolkingsgroei, die in 2020 maar de helft bedroeg van de groei van 2019. Dat heeft ermee te maken dat migratie afnam en sterftecijfers toenamen. Bevolkingsontwikkeling, kortom, is van vele factoren afhankelijk en is daarmee een complex fenomeen.

groeienkrimp
Bron: Regionale bevolkings- en huishoudensprognose (PBL/CBS)