Demografie

Algemeen

- Bevolking gegroeid naar 17,9 miljoen inwoners (CBS, 1 november)

 • De Nederlandse bevolking is in de eerste drie kwartalen van 2023 gegroeid met 110,7 duizend naar 17,9 miljoen inwoners. De bevolkingsgroei was 80,1 duizend lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt vooral doordat de immigratie uit Oekraïne dit jaar veel lager is. De emigratie was daarentegen hoger dan een jaar eerder. Daarnaast kwam de bevolkingsgroei lager uit doordat de natuurlijke aanwas (het aantal geboorten min het aantal overledenen) negatief was (-900).

- Bevolking eerste halfjaar gegroeid met 55 duizend inwoners (CBS, 28 juli 2023)

 • De bevolking van Nederland is in het eerste halfjaar van 2023 met 54,8 duizend inwoners gegroeid. De totale bevolkingsgroei kwam ook lager uit doordat er 6,2 duizend meer mensen overleden dan er kinderen geboren werden.

- Bevolking groeit met 27,4 duizend inwoners in eerste kwartaal (CBS, 24 april 2023)

 • In het eerste kwartaal van 2023 was de natuurlijke aanwas (geboorten min sterfte) negatief. Er werden 39 duizend kinderen geboren en er overleden 47 duizend mensen. In het eerste kwartaal van 2023 vestigden zich 80 duizend mensen in Nederland en er vertrokken 45 duizend mensen naar het buitenland. Dat betekent dat er 35 duizend inwoners bijkwamen door buitenlandse migratie. Dat is bijna 18 duizend minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

- De Nederlandse bevolkingsgroei was lang uniek in Europa (NRC, 1 januari 2023)

 • De Nederlandse bevolking is tot diep in de 20ste eeuw veel sneller gegroeid dan in vrijwel elk ander land in Europa. De babyboom die hier na de oorlog begon, duurde tot in de jaren 60. Inmiddels is immigratie nog de enige bron van de groei.

- Prognose: meer inwoners door migratie (CBS, 16 december 2022)

 • De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien, tot 20,7 miljoen inwoners in 2070. Naar verwachting telt Nederland in 2024 18 miljoen inwoners en wordt in 2034 de grens van 19 miljoen bereikt. De bevolking groeit vooral door migratie en een langere levensduur. In 2040 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Dat meldt het CBS op basis van de Bevolkingsprognose 2022–2070.

- Bevolking gegroeid naar 17,8 miljoen inwoners, vooral door migratie (CBS, 27 oktober 2022)

 • De bevolking van Nederland is in de eerste drie kwartalen van 2022 met 191 duizend inwoners gegroeid. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Vooral het aantal immigranten was hoog. Deze laatste groep bestond voor 30 procent uit mensen die uit Oekraïne kwamen. Begin oktober telde Nederland bijna 17,8 miljoen inwoners.

- Groei beroepsbevolking gaat sterk afvlakken (ESB, 14 oktober 2022)

 • De komende decennia zal de groei van de beroepsbevolking naar verwachting stagneren, terwijl de arbeidsmarkt nu al krap is en de ambities van het kabinet juist méér arbeidskrachten vergen.
  Zie ook: Groei en krimp van de potentiële beroepsbevolking (Nidi, 30 september 2022)

- Trek uit de Randstad blijft toenemen (CBS, 12 augustus 2022)

 • In 2021 verhuisden opnieuw meer mensen vanuit de Randstad naar een gemeente daarbuiten. Het aantal verhuizingen naar de Randstad daalde licht. Het zijn vooral 30-plussers die de Randstad in toenemende mate verlaten. Ook op grotere afstand zijn er gemeenten die relatief veel inwoners uit de Randstad aantrokken in 2021. Die liggen bijvoorbeeld in Drenthe, het zuiden van Friesland, de Achterhoek en Oost-Groningen.
  Ruim 75 duizend mensen verlieten de Randstad in 2021 om elders in Nederland te gaan wonen, 5 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal mensen dat naar de Randstad verhuisde nam juist licht af naar 53 duizend.

- Bijna 120 duizend inwoners erbij in eerste helft 2022 (CBS, 28 juli 2022)

 • De bevolking van Nederland is in het eerste halfjaar van 2022 met 119,9 duizend inwoners gegroeid. Dat is een sterke groei voor een eerste halfjaar. Vooral het aantal immigranten was hoog. 4 op de 10 immigranten kwamen uit Oekraïne, maar ook uit andere landen vestigden zich meer mensen in Nederland. Het aantal kinderen dat werd geboren was lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

- Prognose: in 2035 vooral meer inwoners in en om grotere gemeenten (CBS, 7 juli 2022)

 • Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,9 miljoen inwoners hebben, 1,3 miljoen meer dan begin 2022. Vooral de grote en middelgrote gemeenten zullen verder groeien, net als verschillende randgemeenten rond de grote steden. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS. Kleinere gemeenten aan de randen van het land zullen hun bevolking naar verwachting verder zien afnemen. In 2035 zullen 54 gemeenten substantieel minder inwoners tellen dan nu. Het gaat vooral om gemeenten in het noordoosten van Groningen, Drenthe, de Achterhoek en Limburg. Deze gemeenten vergrijzen ook sterker. Jongeren verhuizen naar elders, bijvoorbeeld voor studie of werk.

- Onderzoek toont vier scenario’s arbeidsmigratie in 2030 (ABU, 21 juni 2022)

 • Het aantal arbeidsmigranten (internationale medewerkers) stijgt tot 2030 verder. Die stijging varieert van 17% tot 70%. Dit hangt samen met de mate van globalisering, de impact van (EU)-regelgeving en de mate van economische groei en sociale cohesie. Dat en meer blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de ABU.

- Hogere bevolkingsgroei door meer immigratie in eerste
kwartaal
(CBS, 28 april 2022)

 • De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2022 met 49,8 duizend inwoners gegroeid. Dit is een sterke groei voor een eerste kwartaal, in piekjaar 2019 kwamen er in de eerste drie maanden 23,5 duizend inwoners bij. Vooral het aantal immigranten was hoog. Bijna 3 op de 10 immigranten kwamen uit Oekraïne.

- Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2021 (CLO, 13 april 2022)

 • Per 1 januari 2022 telde Nederlandse bevolking 17,6 miljoen inwoners. Het percentage jongeren neemt af, terwijl het percentage 65-plussers toeneemt. De levensverwachting van zowel vrouwen als mannen neemt toe.

- Minder gemeenten met bevolkingskrimp in 2021 (CBS, 4 januari 2022)

 • In 2021 daalde het aantal inwoners in 47 gemeenten, een jaar eerder nog in 61. Vooral in de noordelijke provincies hadden minder gemeenten te maken met bevolkingskrimp dan een jaar eerder. In 2021 lagen gemeenten met een dalend aantal inwoners vooral in Zuid-Limburg, en in mindere mate in de Achterhoek, langs de Noordzeekust en in Zeeland.

- Bevolkingsgroei vrijwel terug op niveau van voor corona (CBS, 4 januari 2022)

 • De Nederlandse bevolking groeide in 2021 met naar schatting 118 duizend inwoners, tot bijna 17,6 miljoen. De groei was 50 duizend hoger dan de toename van het aantal inwoners in 2020. Er kwamen meer immigranten naar Nederland, terwijl minder mensen het land verlieten. Er overleden ongeveer net zo veel mensen als in 2020, maar er werden meer kinderen geboren.

- Prognose: 9 miljoen huishoudens in 2038 (CBS, 16 december 2021)
- Prognose: bevolkingsgroei trekt weer aan (CBS, 16 december 2021)

 • In 2038 zal Nederland naar verwachting 9 miljoen huishoudens tellen. Nu zijn dat er 8,1 miljoen. Er komen vooral meer eenpersoonshuishoudens bij, waarvan een groot deel alleenwonende ouderen. Na 2038 zal het aantal huishoudens minder sterk groeien. In 2070 zullen er naar verwachting 9,8 miljoen huishoudens zijn. Dat meldt het CBS op basis van de Huishoudensprognose 2021-2070.

- Raumordnungsprognose 2040 (BBSR, 30 december 2021)

 • De bevolkingsprognose van Duitsland voorspelt een daling van 1,3 miljoen inwoners in 2040, daarmee komt het aantal op 81.9 miljoen. Dat is een daling van 1 procent ten opzichte van 2020. De vergrijzing van de bevolking (65 jaar en ouder) neemt met 4.1 miljoen toe (+ 23 procent). In verhouding tot de totale bevolking groeit hun aandeel tot 26,6 procent. Het aantal éénpersoonshuishoudens neemt in 2040 een aandeel in van 44 procent (in 2019 was dat 42 procent).

- Prognose levensverwachting 65-jarigen: 20,93 jaar in 2027 (CBS, 5 november 2021)

 • De levensverwachting van 20,93 jaar in 2027 is in deze prognose vrijwel hetzelfde als in de prognose van 2020 (20,94 jaar). De prognose beschrijft de meest waarschijnlijke ontwikkeling, maar kent ook onzekerheden.

- Halvering kennismigratie door coronacrisis in 2020 (Demos, 29 oktober 2021)

 • Migratie van hoogwaardige kenniswerkers is van essentieel belang voor een economie als die van Nederland. De coronacrisis heeft dit proces sterker verstoord dan andere vormen van arbeidsmigratie: een daling van 46 procent aan kennisimmigranten. En dit terwijl de vraag naar personeel in Nederland historisch hoog is.

- Bevolkingsgroei in derde kwartaal net zo hoog als voor corona (CBS, 28 oktober 2021)

 • De bevolking van Nederland is in het derde kwartaal van 2021 met 58,7 duizend inwoners gegroeid. Er werden 10,0 duizend meer kinderen geboren dan dat er mensen overleden, immigranten en emigranten zorgden voor de rest van de groei. De bevolkingsgroei was groter dan in dezelfde periode van 2020, toen er 39,5 duizend inwoners bij kwamen, en vergelijkbaar met de groei in het derde kwartaal van 2019.

- Overbevolking? De wereld kan zich beter druk gaan maken over het omgekeerde (de Volkskrant, 30 augustus 2021)

 • Artikel met de constatering dat ‘onderbevolking’ weleens een belangrijker verschijnsel zou kunnen blijken dan overbevolking" aan de hand van cijfers ‘kind per vrouw’: in Nederland 1,54 (in 2020), Frankrijk 1,9, Italië en Spanje 1,3.

- Bevolkingsgroei trekt weer aan (CBS, 28 juli 2021)

 • De bevolking van Nederland is in het eerste halfjaar van 2021 met 31,7 duizend inwoners gegroeid. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 18,2 duizend. Er werden afgelopen halfjaar meer kinderen geboren en minder mensen emigreerden naar het buitenland dan een jaar eerder. Per saldo kwamen er bijna 29,4 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie, en bijna 2,4 duizend door natuurlijke aanwas (geboorte min sterfte).

- 12,8 duizend inwoners erbij in eerste kwartaal 2021 (CBS, 29 april 2021)

 • De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2021 met 12,8 duizend inwoners gegroeid, 2,7 duizend minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de bevolkingsgroei door buitenlandse migratie in eerste kwartaal was lager. Er overleden meer mensen, maar er werden ook meer kinderen geboren.

- In 2050 zijn er twee tot drie keer zoveel 80-plussers als nu (CBS-NIDI, 13 april 2021)

 • Het aantal mensen van 80 jaar of ouder zal naar verwachting stijgen van ruim 800 duizend in 2021 naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2050. De bevolking van 20 tot 65 jaar zal veel minder sterk groeien of zelfs krimpen. Daardoor zijn er in 2050 op elke 80-plusser tussen de 4 en 7 mensen van 20 tot 65 jaar, tegen 12 in 2021. In de zeven varianten voor de bevolkingsontwikkeling verschilt het aantal inwoners en de samenstelling van de bevolking in 2050. In de variant ‘Groei’ groeit de bevolking door tot 21,5 miljoen mensen in 2050, in de variant ‘Krimp’ is er een lichte afname naar 17,1 miljoen

- Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2020 (Compendium voor de Leefomgeving, 31 maart 2021)

 • Nederland telde op 1 januari 2021 17,5 miljoen inwoners (14,1 miljoen in 1980). De ‘groene druk’, oftewel de verhouding tussen het aantal personen tussen 0 en 20 jaar ten opzichte van de personen in de zogeheten ‘productieve’ leeftijdsgroep tussen 20 tot 65 jaar is sinds 1980 gedaald van 55,1 tot 36,9 procent in 2020. De ‘grijze druk’, dit is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de personen in de ‘productieve’ leeftijdsgroep tussen 20 en 65 jaar, is in deze periode toegenomen: van 20,1 naar 33,1 procent. Het aantal eenpersoonshuishoudens steeg van 1,1 naar 3,1 miljoen. Het totaal aantal huishoudens steeg van 5 naar 8 miljoen.

- Meer verhuizingen naar regio’s buiten de Randstad (CBS, 24 februari 2021)

 • In 2015 verhuisden nog bijna 4 duizend meer mensen vanuit de nationale periferie naar de Randstad dan andersom. In 2018 is dat saldo omgeslagen in het voordeel van de nationale periferie en sindsdien blijft dat oplopen. In 2020 is die toename ook wat sterker dan in de jaren ervoor. Toen verruilden ruim 19 duizend mensen de Randstad voor een woonplaats in de nationale periferie, bijna 16 duizend mensen verhuisden in omgekeerde richting. Door verhuizingen kreeg de nationale periferie er per saldo ook inwoners bij vanuit de intermediaire zone (2,5 duizend). Tot en met 2019 was dat saldo nog negatief. In Oost-Groningen, grote delen van Drenthe, de Achterhoek, Midden-Limburg, Zuidwest-Gelderland en Zeeland (exclusief Zeeuws-Vlaanderen) groeide de bevolking met 3 of meer per duizend door binnenlandse verhuizingen.

Zie ook: De realiteit van het ‘Drentenieren’ (NIDI, 29 januari 2021)

- Europees Commissaris Johansson: ‘Europa heeft migranten nodig, want Europa vergrijst’
(de Volkskrant, 28 januari 2021)

 • ‘in 2019 gingen er 1,1 miljoen mensen van buiten de EU in Europa aan de slag. Dat aantal moet substantieel omhoog, de demografische ontwikkelingen dwingen daartoe. In de zorg ontstaan grote personeelstekorten en juist een vergrijzende samenleving kan dat niet accepteren.’

- Bevolkingsgroei in 2020 gehalveerd (CBS, 5 januari 2021)

 • De bevolking van Nederland groeide in coronajaar 2020 minder snel dan in voorgaande jaren. Er kwamen naar schatting 63 duizend inwoners bij, de helft minder dan in 2019. Er kwamen vooral minder immigranten in 2020, en ook zijn er meer mensen overleden. Aan het eind van het jaar telde Nederland bijna 17,5 miljoen inwoners.

Meer informatie

Biedt de mogelijkheid om de landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers met elkaar te vergelijken. Op basis van de Primos-prognose van ABF Research. Met onder meer de trends vergrijzing, demografische druk, eenpersoonshuishoudens onder 65-plussers, en 80-plussers en huishoudens.

A new interactive tool. It brings together demographic data from official statistics and projections as well as new data produced by the Joint Research Centre.

Overzicht demografie krimpgebieden

Gelderland en Overijssel

 • In de eerste drie kwartalen van 2023 was er krimp in 6 van de 8 Achterhoekse gemeenten: Oude IJsselstreek (- 158), Bronckhorst (- 142), Winterswijk (- 79), Berkelland (- 55), Montferland (- 23 ) en Aalten (- 15). Groei in Doetinchem (+ 429) en Oost Gelre (+ 36),
  Groei in de Gelderse gemeenten Nijmegen (+ 4032), Arnhem (+ 1751), Wageningen (+ 1761), Ede (+ 1293), Apeldoorn (+ 847), Barneveld (+ 705), Zutphen (+ 326), Ermelo (+ 307), Nijkerk (+ 303), Nunspeet (+ 293), Harderwijk (+ 273), West Betuwe (+ 187) West Maas en Waal (+ 168), Tiel (+ 161), Maasdriel (+ 159), Lingewaard (+ 125), Zaltbommel (+ 117), Brummen (+ 115), Culemborg (+ 113), Neder-Betuwe (+ 112), Rheden (+ 100), Hattem (+ 97), Voorst (+ 97), Overbetuwe (+ 95), Buren (+ 82), Druten (+ 80), Beuningen (+ 73), Rozendaal (+ 65), Putten (+ 38), Berg en Dal (+ 35), Doesburg (+ 19), Oldebroek (+ 13) en Westervoort (+ 9).
  Krimp in de overige 10 Gelderse gemeenten Epe (- 114),, Elburg (-101), Renkum (- 58), Duiven (- 46), Heerde (- 38), Heumen (- 34), Scherpenzeel (- 20), Zevenaar (- 10), Wijchen (- 8) en Lochem (-7).
  Bron: CBS (CBS, 1 november 2023)
 • Twente – bevolkingsdaling (Q1-Q3 2023) in de gemeenten Haaksbergen (- 135), Oldenzaal (- 123 ), Hof van Twente (- 82 ), Berkelland (- 55), Tubbergen (- 26), Hellendoorn (- 15) en Dinkelland (- 8).
  Bevolkingsgroei in: Hengelo (+ 657), Enschede (+ 556), Almelo (+ 315), Rijssen-Holten (+ 149), Twenterand (+ 111), Borne (+ 91), Wierden (+ 65), Oost-Gelre (+ 36) en Losser (+ 24).
  Overige gemeenten in Overijssel: Deventer (+ 578), Zwolle (+ 328), Hardenberg (+ 294), Kampen (+ 98), Olst-Wijhe (+ 85), Ommen (+ 76), Zwartewaterland (+ 70), Steenwijkerland (+ 59), Staphorst (+ 48), Dalfsen (- 6) en Raalte (- 139).
  Bron: CBS (CBS, 1 november 2023)
 • De acht Achterhoekse gemeenten telden 300.129 inwoners op 1 januari 2022. Dat zijn er 836 meer dan een jaar eerder. Het CBS voorspelt nu dat de acht gemeenten in 2035 samen nog 291.045 inwoners tellen (min 3 procent). De krimp zal het sterkst zijn in Winterswijk (- 7,75 procent), gevolgd door Oost Gelre (- 7,24 procent), Aalten (-1,3 procent). Montferland (+ 2,46 procent) en Doetinchem (+ 2,84 procent) groeien. Anno 2022 is de Achterhoek nog niet gekrompen, maar wél sterk vergrijsd. In 2035 is ruim 30 procent van de bewoners ouder dan 65 jaar. Bron: Achterhoek kan krimpscenario uit kast halen door babyboomers: ‘Aantal mensen dat overlijdt neemt toe’ (De Gelderlander, 12 juli 2022)
 • De bevolking van de 8 gemeenten in de Achterhoek is in 2021 met 884 inwoners gegroeid. Alleen Aalten (-30, -0,0111%), Berkelland (-25, -0,057) en Bronckhorst (-25, -0,69%) hadden te maken met een lichte krimp. De gemeenten Oude IJsselstreek (+ 47, + 0,119), Oost Gelre (+ 67, + 0,227%), Montferland (+ 272, + 0,755%), Doetinchem (+ 285, + 0,503) en Winterswijk (+ 293, + 0,227) groeiden. Bron: CBS en Inwonersaantal van de Achterhoek groeit (Omroep Gelderland, 5 januari 2022)
 • In de overige 43 Gelderse gemeenten groeiden Neder-Betuwe (+ 1,497%), Zaltbommel (+ 1,688), Rozendaal (+ 1,854), Scherpenzeel (+ 1,866) en Heumen (+ 3,458) het sterkst. Krimpende gemeenten: Renkum (-0,022), Berg en Dal (-0,069), Rheden (-0,133), Doesburg (-0,117), Westervoort (-0,48), Duiven (-0,483),
 • In vrijwel geen enkele gemeente in Twente is er sprake van krimp in 2021. In de meeste gemeenten is de groei klein: Hengelo (+ 0,46 procent, + 503 inwoners), Wierden (+ 0,359) , Tubbergen (+ 0,221), Haaksbergen (+ 0,219), Oldenzaal (+ 0,183), Hof van Twente (+ 0,103), Almelo (+ 0,083), Rijssen-Holten (+ 0,079), Hellendoorn (+ 0,067) en Dinkelland (+ 0,004). Borne, Enschede en Losser groeiden het sterkst: (+ 1,153), (+ 0,605) en (+ 0,725). In Twenterand (-0,006) was de krimp minimaal. Bronnen: CBS, Enschede groeit: zoveel inwoners kreeg de gemeente er in 2021 bij (indebuurt.nl, 4 januari 2022) en Inwoneraantal Hengelo flink gestegen (gemeente Hengelo, 11 januari 2022)
 • De overige gemeenten van Overijssel groeiden: Staphorst (+ 0,156), Deventer (+ 0,214), Kampen (+ 0,525), Zwolle (+ 0,579), Raalte (+ 0,683), Olst-Wijhe (+ 0,686), Hardenberg (+ 0,701), Ommen (+ 0,705), Zwartewaterland (+ 0,789), Dalfsen (+ 0,803) en Steenwijkerland(+ 0,832)

- Achterhoek nadert de magische grens van 300.000 inwoners, met dank aan de Randstad (De Gelderlander, 9 oktober 2021)

 • Op 1 september 2021 was het aantal inwoners in de acht Achterhoekse gemeenten (inclusief Montferland) gestegen tot 299.882. Dat zijn er 586 meer ten opzichte van 1 januari van dit jaar. In 2020 waren de acht gemeenten ook al gegroeid, met 555 mensen. Grootste stijgers: Doetinchem (+ 201), Montferland (+ 188), Winterswijk (+ 102).

- Update ‘op naar het oosten’ (RIGO, 10 september 2021)

 • Bij de provincies Gelderland en Overijssel is duidelijk een stijgende lijn te zien van verhuisde huishoudens vanuit de Randstad. In 2020 ging het om circa 12.250 verhuisbewegingen. De omgekeerde stroom, van Gelderland en Overijssel naar de Randstad, is betrekkelijk stabiel van omvang en schommelt rond de 12.000 per jaar.

- In de eerste helft van 2021 daalde het aantal inwoners in de Gelderse gemeenten Wageningen (- 431), Rheden (- 124), Bronckhorst (-103), Duiven (-96), Aalten (-76), Westervoort (- 66), Renkum (-33), Maasdriel (-10) , Berkelland (-3).
en de Overijsselse gemeenten Enschede (- 363), Dinkelland (- 25), Almelo (-24), Hellendoorn (- 15), Oldenzaal (-9) en Twenterand (- 8). (bron CBS, juli 2021)

- Achterhoekse groeistuip lijkt corona-effect; regio kruipt weer richting 300.000 inwoners (De Gelderlander, 6 januari 2021)

 • De bevolking van de 8 gemeenten in de Achterhoek zijn in 2020 met 555 inwoners gegroeid. Alleen Oost Gelre (-50, – 0,2%) en Oude IJsselstreek (-34, – 0,1) hadden te maken met een lichte krimp. Doetinchem (+ 285, + 0,4) , Winterswijk (165, + 0,5) en Berkelland (+111, + 0,2) groeiden het sterkst.

- Bevolkingsontwikkeling Twente: Borne dorp voor ‘witte elite’? ‘Het is wat cru, maar ’t klopt wel’ (Tubantia, 7 januari 2021)

 • Het inwonertal van Twente groeide tot 1 december met 850 tot bijna 632.000. Gemeente Oldenzaal daalde het sterkst (-102 inwoners, -0,3%), gevolgd door Haaksbergen (-74, -0,3%), Twenterand (-47, -0.1%), Hengelo (-41, -0,1%) en Hellendoorn (-13, 0%). Borne, Enschede en Losser groeiden het sterkst: +325 (1,4%), 232 (0,1) en 184 (0,8).

- De kwalitatieve woningvraag in Twente (EIB, 13 februari 2020)

 • Uit dit rapport van EIB blijkt dat op basis van de nationale huishoudensprognose (CBS) en WoON2018 dat er in 2030 in Twente een groei te is te verwachten van circa 3.200 huishoudens. Van de 3.200 extra huishoudens komen circa 2.750 huishoudens voort uit meer immigratie. De overige 450 extra huishoudens komen voort uit de overige demografische factoren (geboorten, sterfte, paarvorming, etc.). De relatief jonge leeftijd (ruim de helft is jonger dan 35 jaar in 2030) en lage inkomenspositie van immigranten maken dat deze groep in beginsel sterk is aangewezen op de gereguleerde huursector.

- Bevolking van Twente groeit door migratie en verhuizing, Achterhoek juist gekrompen (Tubantia, 3 januari 2020)

 • In een derde van de gemeenten in Twente en de Achterhoek is de bevolking het afgelopen jaar gedaald. Het migratiesaldo is sinds 2015 op recordhoogte, terwijl het geboorteoverschot sindsdien op het laagste niveau is sinds de eeuwwisseling.
  Bevolkingsdaling in de gemeenten Oost-Gelre (-0,4), Rijssen-Holten (-0,3 procent), Berkelland (-0,3), Winterswijk (-0,2), Twenterand (-0,1 ) en Tubbergen (-0,1).
  Bevolkingsgroei in: Hengelo (+ 0,7 procent), Enschede (+ 0,6), Borne (+ 0,5), Dinkelland (+ 0,5), Aalten (+ 0,4), Almelo (+ 0,4), Hellendoorn (+ 0,3), Wierden (+ 0,3), Losser (+ 0,2), Hof van Twente (+ 0,2), Haaksbergen (+ 0,2), en Oldenzaal (0).

- Demografie in Twente (Twente Index, december 2019)

 • Op 1 januari 2019 telt Twente 629.300 inwoners. In de periode 2010-2019 is de Twentse bevolking met 0,9 procent gegroeid. De totale Nederlandse bevolking groeide in deze periode met 4,3 procent. De grijze druk neemt toe. De grijze druk is de verhouding tussen het aantal 65-plussers en 20 tot en met 64 jarigen. Per 1 januari 2019 is de grijze druk in Twente 35,1 procent. Landelijk is de grijze druk lager (32,6%). De groene druk laat een ander beeld zien. De groene druk is de verhouding tussen het aantal 0-19 jarigen en 20 tot en met 64 jarigen. Deze druk blijft in de periode 2010-2019 vrijwel gelijk. Landelijk neemt deze licht af. In Twente is de groene druk per 1 januari 2019 39,6 procent, in Nederland is dat 37,3 procent.

- Montferland ook in toekomst groeigemeente in regio: Bronckhorst daalt hardst (de Stentor, 11 september 2019)

 • De bevolking van Doetinchem (+ 1,3 procent) en Winterswijk (+ 0,2) zal tot 2035 licht stijgen. De bevolking van Bronckhorst krimpt het sterkst (-6,6), gevolgd door Aalten (-5,4), Berkelland (-4,6), Oude IJsselstreek (-2,8 procent) en Oost Gelre (-1,4 procent).

- Borne en Twentse steden gaan (flink) groeien, gemeenten aan de grens krimpen (Tubantia, 10 september 2019)

 • Vooral de gemeenten grenzend aan Duitsland gaan tot 2035 krimpen: Losser (-6 procent), Twenterand (-5,6), Aalten (-5,4), Haaksbergen (-5,3) Dinkelland (-5,3%), Berkelland (-4,6), Tubbergen (-3,8) en Oldenzaal (-2,6). Groeigemeenten zijn: Borne (+ 6), Hengelo (+ 1,9), Hellendoorn (+ 0,6), Wierden (+ 0,6), Enschede (+ 0,4), Rijssen-Holten (+ 0,3) en Almelo (+ 0,1).

- De bevolking van de provincie Gelderland groeide de eerste helft van 2019 met 4182 personen. Overijssel groeide met 1848 personen. Bron: CBS, 31 juli 2019.

- Krimp in Achterhoek nog ernstiger dan gedacht (De Gelderlander, 10 juli 2019)

 • In de Achterhoek wonen maar liefst 40,9 procent minder 0-jarigen dan 15-jarigen. In een aantal gemeenten (Lochem, Bronckhorst, Zutphen) ligt het verliespercentage daar ruim boven. (-48 , -47,1 en -45 procent), in Doetinchem, Aalten en Oost Gelre daar onder. (-33,1, -35,2 en 37,4 procent).

- De drie grote Twentse steden groeien weer, Oldenzaal blijft krimpen (Tubantia, 3 januari 2019)

 • Enschede (+ 787) en Almelo (+223) zijn de grootste stijgers in 2018. Oldenzaal (-93), Twenterand (-106), Berkelland (-128) en Winterswijk (-58) waren de gemeenten die qua inwonersaantal daalden.

- ‘Bevolkingsgroei dempt krimp Achterhoek maar meer ook niet’ (De Gelderlander, 21 september 2018)
- Twente krimpt: Enschede en Oldenzaal sterkste dalers (Tubantia, 31 juli 2018)

 • De veertien Twentse gemeenten en het Achterhoekse Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Aalten telden op 1 juli 2018 757.048 inwoners. Dat is in een half jaar een afname van 222 inwoners. In Enschede (-419), Oldenzaal (-98) en Twenterand (-74) daalde het aantal inwoners. In de Achterhoek zijn 715 mensen meer overleden dan geboren.Het aantal vestigers was 493 mensen hoger dan er vertrokken zijn.
  “Hoewel de Achterhoek bekend staat als een zogenaamde krimpregio, is daar nu niet of nauwelijks sprake van”, zegt statisticus en socioloog Manfred te Grotenhuis.in de Gelderlander. Wel zal er op termijn sprake zijn van bevolkingskrimp in de Achterhoek als gevolg van de scheve leeftijdsopbouw: in de Achterhoek ontbreekt een grote groep mensen tussen de 20 en 40 jaar. (de Gelderlander, 16 januari 2018)

- Bevolking groeit in Borne en regio Zwolle en krimpt in Zuid-Twente en Midden-Overijssel (provincie Overijssel, 17 oktober 2017)

 • In 2016 liet Hengelo in aantal personen de grootste krimp zien (-262 inwoners), gevolgd door Enschede (-209) en Ommen (-166). In 2016 kwam krimp vooral voor in het zuidoosten en rond de noordwestgrens van Twente (Twenterand en Ommen). Procentueel kromp Ommen in 2016 het sterkst (-0,9%).

- Volgens WLO-scenario’s: aandeel huishoudens in Overijssel groeit harder dan aandeel inwoners (provincie Overijssel, 16 februari 2017)
- Krimpregio Achterhoek groeit door komst vluchtelingen (De Gelderlander, 13 januari 2017)

 • De komst van vluchtelingen naar de Achterhoek heeft tot gevolg dat het aantal inwoners van de acht Achterhoekse gemeenten voor het tweede achtereenvolgende jaar stijgt. De groei bedraagt 222 inwoners op een totaal van 298.202.
  Groei in: Doetinchem (+ 255), Montferland (+ 153),
  Daling: Berkelland (- 207), Bronckhorst (- 92), Oude IJsselstreek (- 86), Winterswijk (- 23).
  Onbekend: Oost Gelre, Aalten

- Prognose bevolking provincie Overijssel (provincie Overijssel)

- Groei én krimp in Overijssel, artikel van prof. dr. Pieter Hooimeijer en dr. Tialda Haartsen in Ruimtelijke Kwaliteit in Ontwikkeling (Het Oversticht, 2015)

- Migratie en pendel Twente (pdf) (Kennispunt Twente, 2015)

Zeeland

 • De meeste gemeenten in Zeeland groeiden in de eerste 3 kwartalen van 2023: Vlissingen (+ 284), Reimerswaal (+ 139), Goes (+ 124), Schouwen-Duiveland (+ 88), Noord-Beveland (+ 62), Middelburg (+ 36), Terneuzen (+ 26), Veere (+ 26), Tholen (+ 21), en Borsele (+ 17). In drie van de dertien Zeeuwse gemeenten daalden het aantal inwoners: Kapelle (- 57), Sluis (-97) en Hulst (- 258). Noord-Beveland groeide verhoudingsgewijs het sterkst (+ 0,79 procent), sterkste daling in Hulst (- 0,93 procent). Bron: CBS, 1 november 2023.
 • * Eind juni 2022 stond de teller in Zeeland op 389.669 inwoners. Dat zijn 2902 mensen meer dan begin dit jaar. Ter vergelijking: in 2021 groeide de bevolking in het eerste halfjaar met 512. In de eerste zes maanden van dit jaar werden 1676 baby’s geboren, terwijl 2258 Zeeuwen overleden. In vier gemeenten ligt het aantal geboorten nog wel hoger dan het aantal sterfgevallen: Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Tholen. Goes groeit het hardst (+ 407 inwoners), gevolgd door Tholen (+ 374), Middelburg (+ 341) en Vlissingen (+ 299). Kapelle gaat licht in de min (-23). Bron: Zeeuwse bevolking groeit hard door komst van Oekraïners (PZC, 28 juli 2022)
 • Zeeland kreeg in 2021 ruim 1400 inwoners erbij. De meeste gemeenten groeiden: Noord-Beveland (1,187), Goes (+ 1,08), gevolgd door Tholen (+ 1,142), Kapelle (+ 1,071), Middelburg (+ 0,504) en Vlissingen (+ 0,392), Schouwen-Duiveland (0,317), Borsele (0,18), Terneuzen (+ 0,108) en Sluis (+ 0,009). In twee van de dertien Zeeuwse gemeenten daalden het aantal inwoners: Hulst (- 0,16%) en Veere (- 0,374). Zeeland telt op 1 januari 2022 386.833 inwoners.
  Bronnen: CBS en Zeeland groeide ook in 2021 stevig door: ruim 1400 inwoners erbij (PZC, 31 december 2021)

- Wonen in Zeeland (Rekenkamer Zeeland, 11 november 2021)

 • In de periode 2011-2015 daalde de bevolking in Zeeland. Sinds 2016 is er sprake van (lichte) bevolkingsgroei. In 2020 groeide de bevolking Zeeland met 0,5%. De bevolkingsontwikkeling kent verschillende componenten. Het geboortesaldo (geboorte minus sterfte) is de laatste jaren in Zeeland negatief. Dat betekent dat de bevolking zonder instroom van buiten zou dalen. Het buitenlands migratiesaldo (immigratie minus emigratie) ligt in de afgelopen 10 jaar op een constant hoog niveau van zo’n 1.000 tot 1.500 extra mensen per jaar door buitenlandse migratie. De buitenlandse immigratie komtvooral terecht in Zeeuws-Vlaanderen en in Middelburg, Vlissingen en Veere (Walcheren).
  Er is in Zeeland veel discussie over de bevolkingsprognoses en de vraag of Zeeland (op termijn) zal krimpen. Op basis van het demografische prognoses uit 2014 op basis van de Primos-methodiek is ZeeuwsVlaanderen aangewezen als krimpgebied en zijn Walcheren en Schouwen-Duiveland aangewezen als anticipeergebied (wat betekent dat ze naar verwachting op de kortere, respectievelijk langere termijn te
  maken krijgen met bevolkingskrimp). In 2019 maakte de Provincie Zeeland een eigen Provinciale bevolkings- en huishoudensprognose (pdf). Deze komt duidelijk hoger uit dan de Primos-prognose (met name doordat buitenlandse migratie in de Primos-prognose zeer beperkt wordt meegenomen). De Provinciale prognose voorspelt voor alle regio’s groei en voor Schouwen-Duiveland en Zeeuws-Vlaanderen een
  stabilisatie.

- Zeeland blijft groeien, maar niet meer zo spectaculair als vorig jaar (PZC, 29 juli 2021)

 • Zeeland kreeg er de afgelopen zes maanden per saldo 479 mensen bij, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 808. Goes is opnieuw de grootste stijger (+ 225), gevolgd door Tholen (+ 105), Middelburg (+ 78), Kapelle (+ 77) en Sluis (+ 71). In drie van de dertien Zeeuwse gemeenten daalden het aantal inwoners: Hulst (- 21), Veere (- 79) en Vlissingen (- 94). Zeeland telt op 1 juli 2021 385.879 inwoners.

- Zeeuwse bevolking in 2020 nog harder gegroeid: 1891 inwoners erbij (AD, 2 februari 2021)

 • De gemeente Goes kreeg er de meeste inwoners bij (515), gevolgd door Tholen (329) en Schouwen-Duiveland (215). Vlissingen (-9) en Sluis (-49) waren de enige gemeenten die het aantal inwoners iets zagen afnemen.

- Op naar 400.000 Zeeuwen, met dank aan corona (AD, 16 januari 2021)

- De krimpjaren zijn voorbij in Zeeland. Wat maakt de provincie populair? (Trouw, 31 december 2020)

 • Zeeland kreeg er dit jaar 1789 mensen bij en komt zo op 385.459 inwoners, berekende de regionale krant PZC. Sinds 2002 bleef de groei onder de 1000 inwoners, met krimp in de crisisjaren 2011 tot en met 2013. De groeiende bevolking kwam vooral terecht in Goes (498 nieuwe inwoners, + 1,3%).

- Hoezo krimpregio? Zeeland groeit! (Omroep Zeeland, 30 december 2020)

 • De Zeeuwse bevolking is in 2020 met 1.780 mensen gegroeid. De provincie heeft nu 385.455 inwoners. Dat blijkt uit de voorlopige opgaven van de dertien gemeenten. Alleen in de gemeenten Vlissingen (-134, – 0,1%) en Sluis (- 52, – 0,3%) nam het aantal inwoners af.

- Zeeland is zeer in trek: aantal inwoners groeit explosief (PZC, 30 december 2020)

- Bevolking van Zeeland groeit in coronatijd als kool (PZC, 29 oktober 2020)

 • De provincie Zeeland groeide in de eerste negen maanden van 2020 met 1428 inwoners. Vorig jaar waren dat er 456. De stijging komt vooral doordat meer mensen vanuit de andere provincies naar Zeeland vertrokken. Vergeleken met 2019 zijn er minder geboorten, meer sterfgevallen en minder immigranten. Vlissingen (-155), Sluis (-44) en Terneuzen (-5) zijn de Zeeuwse gemeenten die (licht) krimpen. Goes groeide het hardst met 457 inwoners.

- Bevolking Zeeland groeit tijdens pandemie (PZC, 19 mei 2020)

 • Sinds het begin van de coronapandemie is de bevolking in Zeeland gegroeid. Van 23 maart tot 13 april nam het aantal inwoners met 10 tot 50 per 100.000 inwoners toe. Ook in Zeeuws-Vlaanderen is er groei. De groei is vooral te verklaren doordat meer mensen naar Zeeland zijn verhuisd. En Zeeland heeft in vergelijking met andere regio’s een relatief laag aantal coronadoden. Ook speelt migratie een minder belangrijke rol in Zeeland.

- Forse groei Goes en Middelburg, klap voor Terneuzen (Omroep Zeeland, 30 december 2019)

 • Zeeland groeide dit jaar met 635 inwoners. Dat was vooral te danken aan de groei van de gemeenten Goes (+ 1,13 procent) en Middelburg (+ 0,5), maar ook in Goeree-Overflakkee (+ 0,87), Noord-Beveland (+ 1,27), Schouwen-Duiveland (+ 0,18), Vlissingen (+ 0,21), Veere (+ 0,3), Reimerswaal (+ 0,2) en Hulst (+ 0,03)). Krimp in de gemeenten Kapelle (-0,92), Terneuzen (-0,28), Borsele (-0,26), Tholen (-0,22) en Sluis (-0,67).

- Kapelle groeit, Sluis krimpt tot 2050 (PZC, 10 september 2019)

 • De gemeenten Sluis (-5 procent) en Schouwen-Duiveland (-2,6 procent) krimpen het sterkst tot 2035. De gemeenten Kapelle (4,6 procent), Reimerswaal (4,3 procent), Middelburg (4,2 procent) en Goes (3,4 procent) groeien het hardst. De andere Zeeuwse gemeenten blijven min of meer stabiel, zo luidt de prognose van het CBS.
 • De bevolking van de provincie Zeeland groeide de eerste helft van 2019 met 299 personen. Bron: CBS, 31 juli 2019.

- Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 2019 (pdf) (16 april 2019)

 • Het binnenlands migratiesaldo was in de crisisperiode sterk negatief. De toenemende verhuisdynamiek na de crisisperiode pakt goed uit voor Zeeland omdat gezinnen en ouderen de Zeeuwse gemeenten weer weten te vinden. In de aannames voor het binnenlands migratiesaldo is met deze ontwikkeling nadrukkelijk rekening gehouden, zodat een relatief positief binnenlands migratiesaldo als aanname is gebruikt. De verwachting is dat het buitenlands migratiesaldo de komende jaren op een stabiel hoog scenario zal liggen van 1200-1300 per jaar. De bevolking van Zeeland gaat de komende jaren nog geleidelijk stijgen tot bijna 400.000 in 2040. Door het oplopende sterfteoverschot zal de bevolkingsgroei uiteindelijk wel afnemen. De kustgemeenten, Zeeuws Vlaamse gemeenten en Noord-Beveland kennen de kleinste bevolkingsgroei of daling. De hoogste bevolkingsgroei is te vinden Goes, Middelburg, Reimerswaal en Tholen. De leeftijdsopbouw van de Zeeuwse bevolking zal fors veranderen. De bevolking in de leeftijdsgroep 15 tot 60 jaar neemt met 15.000 af tot 2040. Het aantal 80+ers neemt met 20.000 toe. Opvallend is dat de groep tot 15 jaar licht groeit met 4000. Relatief is er sprake van een verdubbeling van het aantal 80+ers.
  Gemeenten met een relatief oude bevolking zijn te vinden aan de kust en Zeeuws Vlaanderen. Zie ook: Dataportaal Zeeland.

- CBS: Zeeland heeft er 769 inwoners bij (PZC, 28 januari 2019)
- Zoveel Zeeuwen zijn er nu in onze provincie (PZC, 29 december 2018)
- Zeeland kruipt naar landelijk groeicijfer (PZC, 3 januari 2019)
- Krimp zet in Sluis door, elders groeit bevolking in 2018 juist (PZC, 2 januari 2019)
- Schouwen-Duiveland geeft zich nog niet over aan krimp bevolking (PZC, 30 december 2018)

 • De bevolkingsgroei in Nederland komt volgens de voorlopige cijfers van het CBS uit op 0,54 procent, voor Zeeland komt dit percentage uit op 0,24 procent (+ 833). In Zeeuws-Vlaanderen zet de krimp alleen door in de gemeente Sluis (-141, -5,1%). Hulst (+ 67) en Terneuzen (+ 145) groeiden in 2018. Het inwonertal van gemeente Schouwen-Duiveland ging met 80 in de plus, alleen in de kernen Bruinisse (-42), Brouwershaven (-26), Scharendijke (-19) en Renesse (-16) daalde het aantal inwoners. Andere verliezers zijn Vlissingen (-1,1%), Veere (-2,4%) en Noord-Beveland (-1,%).

- Zeeland krijgt er bijna 600 inwoners bij (PZC, 31 juli 2018)

 • Zeeland is in het eerste halfjaar van 2018 gegroeid met 587 inwoners. Dat is vooral te danken aan mensen die zich in de provincie hebben gevestigd, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Op 1 juli telde Zeeland 382.981 inwoners. In de eerste zes maanden zijn in totaal 1.620 baby’s geboren, terwijl 2.123 Zeeuwen overleden. In totaal 8.821 mensen hebben zich in het eerste halfjaar in Zeeland gevestigd, terwijl er 6.831 vertrokken. Bijna 2.000 nieuwe Zeeuwen kwamen rechtstreeks vanuit het buitenland, 1257 Zeeuwen verhuisden naar het buitenland.

Volgens voorlopige cijfers van de dertien gemeenten telt Zeeland aan het einde van het jaar 382.406 inwoners. Dat zijn 752 inwoners meer dan aan het begin van het jaar. Het is de sterkste groei in dertien jaar. De groei in vooral te danken aan mensen die zich nieuw in Zeeland vestigden. Het aantal nieuwkomers overtrof het aantal vertrekkers met 1.300 mensen.
In Zeeuws-Vlaanderen bleef de krimp van de bevolking dit jaar beperkt tot 158 mensen doordat Hulst in tegenstelling tot Sluis en Terneuzen wel een plus kon noteren, onder andere door de vestiging van 333 Belgen. De krimp in de gemeente Terneuzen komt vooral aan de relatief sterke terugloop in Koewacht, Sas van Gent en Sluiskil. In de gemeente Sluis nam het inwonertal van Breskens en Schoondijke relatief sterk af.
In alle gemeenten speelde, net als in 2016, ook de komst van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (671 t/m november) een rol.

 • Het aantal inwoners van de provincie Zeeland groeit sinds het omslagpunt in maart 2015. Sindsdien hebben 1500 mensen uit andere provincies zich in Zeeland gevestigd. De teller staat op 1 november 2017 op 382.141 Zeeuwen. In een vergelijkbare periide hiervoor (augustus 2012 – maart 2015) daalde de bevolking nog met bijna 1000 mensen. Dat zegt Dick van der Wouw, senior onderzoeker van ZB| Planbureau. (PZC , 29 november 2017)

De provincie Zeeland is in 2016 met 451 inwoners gegroeid naar een totaal van 381.719. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de 13 gemeenten.
Dalers: Terneuzen (- 69), Veere (- 61), Noord-Beveland (- 31) en Vlissingen (- 6).
Stijgers: Middelburg (+ 205), Reimerswaal (+ 99), Goes (+ 92), Tholen (+ 74), Borsele (+ 66), Schouwen-Duiveland (+ 35), Sluis (+ 27) en Hulst (+ 20).
Zie ook: Waar is de krimp in Zeeuws-Vlaanderen gebleven? (PZC, 2 januari 2017)

- Bevolkings- en huishoudensprognose Zeeland 2015 (provincie Zeeland, december 2015)

Friesland

- De bevolking nam in 7 van de 18 Friese gemeenten af in de eerste drie kwartalen van 2023: Súdwest-Fryslân (- 419), De Fryske Marren (- 114), Dantumadeel(- 85), Harlingen (- 21), Terschelling (- 15),Ooststellingwerf (- 10), Vlieland (-1)
Gemeenten met groei: Leeuwarden (+ 1628), Waadhoeke (+ 234), Noardeast-Fryslân (+ 108), Smallingerland (+ 413),Tytsjerksteradiel (+ 150), Heerenveen (+ 63), Weststellingerwerf (+ 51), Opsterland (+ 27), Ameland (+ 25), Achtkarspelen (+ 18), Schiermonnikoog (+ 2). Bron CBS. (1 november 2023)

- Demografische overgang in Fryslân (FSP, 15 maart 2022)

 • In 2040 verwacht de provincie Fryslân een daling van de bevolking met bijna 19.000 inwoners. Naar verwachting neemt het aantal huishoudens in Fryslân wel toe. De provincie Fryslân verwacht ruim 300.000 huishoudens in 2040, een toename van ruim 7.000 huishoudens in vergelijking met 2020.
 • Friesland telt 654.200 inwoners. Daarmee is de bevolking in 2021 met 2750 bewoners gegroeid. De bevolking nam in 2 van de 18 Friese gemeenten af in 2021: De Fryske Marren – 0,27 procent en Smallingerland – 0,15. Gemeenten met groei: Opsterland + 0,08, Dantumadeel + 0,1, Noardeast-Fryslân + 0,13, Achtkarspelen + 0,18, Súdwest-Fryslân + 0,25, Waadhoeke + 0,38, Harlingen + 0,39, Weststellingerwerf + 0,49, Ameland + 0,72, Tytsjerksteradiel + 0,76, Heerenveen + 0,87, Leeuwarden + 0,93, Ooststellingwerf + 0,93, Terschelling + 1,85, Schiermonnikoog + 1,93, Vlieland + 3,02. Bron CBS.
  Het grootste deel van de groei komt uit binnenlandse migratie, zo’n 2000 mensen. Uit het buitenland kwamen er ruim 1000. De natuurlijke groei, het verschil tussen geboorte- en sterfcijfer, is wel negatief. Heerenveen kreeg er ruim 400 nieuwe inwoners bij, in Fryske Marren daalde het aantal inwoners met 100." Bron: Bevolkingsgroei Fryslân gaat sneller, maar Smallingerland wordt ‘verrast’ door krimp (Omrop Fryslân, 4 januari 2021)

- Leven in Fryslân (FSP, 12 november 2021)

 • Op 1 januari 2021 telt Fryslân meer dan 651.000 inwoners. Fryslân heeft nog nooit zoveel inwoners gehad. In 2040 verwacht de Provincie volgens de meest recente prognoses (2020) een daling van het bevolkingsaantal met bijna 20.000 inwoners. Het negatieve binnenlands migratiesaldo komt vooral door het vertrek van jongvolwassenen (15-29 jaar) die elders gaan studeren of werken. Het aantal vertrekkers is in de afgelopen jaren iets afgenomen. De grootste toename sinds 2010 vond plaats bij de 65- tot 79-jarigen (+ 35%). Naar verwachting zal
  vooral het aantal 80-plussers de komende twintig jaar toenemen: van ruim 34.000 nu tot bijna 65.000 in 2040 (+ 91%). In de afgelopen tien jaar is het aantal geboorten fors gedaald. Er wonen nu 14.000 minder kinderen en jongeren (0 tot 24 jaar) in Fryslân dan in 2010 (-7,5%).

- Dasboard Migratie (Verhuisstromen in Fryslân)

 • In de eerste helft van 2021 daalde het aantal bewoners in de gemeenten Smallingerland (-142) en Noardeast-Fryslân (- 50), Achtkarspelen (- 25). (Bron CBS, juli 2021)

- Verwachte krimp van Friese bevolking blijft ook in 2020 uit, maar groei inwonertal vlakt wel af (Friesch Dagblad, 31 december 2020)
- CBS: Meer krimpgebieden in Fryslân door verhuizingen en afnemende immigratie (Omrop Fryslân, 5 januari 2021)
- Friesland telt na lichte groei van 0,2 procent ruim 651.000 inwoners (Dagblad van het Noorden, 5 januari 2021)

 • De bevolking nam in 7 van de 18 Friese gemeenten af in 2020: Schiermonnikoog (-1,2%), in Smallingerland (-0,2), Ooststellingwerf (-0,1), Terschelling (-0,1), Súdwest-Fryslân (-0,1), Tytsjerksteradiel (0) en Waadhoeke (0). Vlieland (+3,9), Weststellingerwerf (0,8%) en Harlingen (0,7) groeiden het sterkst. Opvallend is dat Noardeast-Fryslân, een gemeente met een krimpstatus, met 0,6% groeide. De totale Friese bevolking groeide met 0,2 procent naar ruim 651.158 inwoners.

- Friese bevolking groeit licht en wordt grijzer (FSP, 3 december 2020)

 • De Friese bevolking is in de afgelopen jaren licht gegroeid. Per 1 januari 2020 telt de provincie Fryslân in totaal 649.975 inwoners. Fryslân heeft nog nooit zoveel inwoners gehad als op dit moment. In vergelijking met het jaar daarvoor zijn er bijna 2300 inwoners bij gekomen. In de afgelopen tien jaar is in Fryslân het aandeel 65-plussers toegenomen van 16 procent van de bevolking in 2010 tot 22 procent in 2020.

- Demografische overgang in Fryslân (FSP, 26 november 2020)

- Cijfers Friese bevolkingsprognose (provincie Fryslân, 30 juni 2020)

 • Fryslân teltt nu ongeveer 650.000 inwoners. In 2040 zal dat zijn afgenomen tot 630.000. De prognose laat zien dat er, ondanks de afname van het totaal aantal inwoners, er een forse toename van het aantal ouderen wordt verwacht. Het aantal 65-plussers zal met zo’n 35% toenemen van 140.000 in 2020 tot 188.000 personen in 2040. Binnen deze groep zal het aantal 85-plussers zich meer dan verdubbelen.
  Alle leeftijdsgroepen jonger dan 65 jaar nemen tot 2040 af in aantal. De groep 45 tot 65 jaar kent met -23% de grootste afname. Het aantal kinderen tot 15 jaar zal met 5% afnemen.
  Het aantal huishoudens groeit iets langer door dan het aantal inwoners. Van 295.000 huishoudens in 2020, is er nog een lichte groei naar 305.000 huishoudens in 2035. Hierna neemt het aantal huishoudens weer af naar 205.000 in 2050. Vooral het aantal 1-persoons huishoudens zal nog groeien: van 110.000 in 2020 tot 130.000 huishoudens in 2040. Dit zijn voor een groot deel alleenstaande ouderen.

Zie ook: Factsheet Friese Bevolkingsprognose 2020 (pdf)

- Bevolkingskrimp Waddengebied gestopt (Waddenzee.nl, 16 juni 2020)
- Friese bevolking groeit tegen krimpvoorspelling in, voor het eerst meer dan 650.000 Friezen (Friesch Dagblad, 30 december 2019)

 • De Friese bevolking is in 2019 met ruim 22.000 personen gegroeid (+ 0,36 procent), ruim 10.000 daarvan zijn inwoners van de gemeente Leeuwarden (+ 8,4 procent). Bijna alle Friese gemeenten zijn gegroeid het afgelopen jaar, op Achtkarspelen (-0,1 procent), Harlingen (-0,32) en Ooststellingwerf (-0,08) na. De bevolking van de krimpregio Noordoost-Fryslân is sinds 2015 ongeveer een half procent kleiner geworden en groeide in 2019 met + 0,2 procent.

- Vergrijzing en ontgroening zetten door (FSP, 26 september 2019)
- CBS voorspelt ook bevolkingskrimp voor Leeuwarden na 2035 (Friesch Dagblad, 10 september 2019)

 • Op de korte termijn, tot 2035, is de krimp het sterkst op Terschelling (-6,6%), Schiermonnikoog (-7,1) en in Waadhoeke (-8), Harlingen (-6,9), Tytsjerksteradiel (-5,3), Dantumadiel (-6,4) en voormalig Kollumerland (-6,7).

- CBS voorspelt 30.000 minder Friezen in 2050 (Leeuwarder Courant, 10 september 2019)

 • De bevolking van de provincie Friesland groeide de eerste helft van 2019 met 456 personen. Bron: CBS, 31 juli 2019.

- Elk jaar minder baby’s en thuisbevallingen in Friesland: bekijk hier de cijfers (Leeuwarder Courant, 17 januari 2019)
- Opnieuw kreeg Fryslân er wat inwoners bij (Friesch Dagblad, 29 december 2018)
- Friese bevolking bereikt recordomvang, om precies te zijn 647.784 (Leeuwarder Courant, 31 december 2018)

 • Het inwonertal van Fryslân is dit jaar gegroeid naar 647.795 mensen. Dat is een groei van 0,08 procent (524 inwoners) ten opzichte van 1 januari 2018. In Ferwerderadiel is de krimp het grootste: -89 inwoners (1,03 %). In De Fryske Marren daalde het aantal inwoners met 308 (0,6 %).
  In de krimpregio Noordoost Friesland daalde het aantal inwoners het sterkst in Ferwerderadeel (-107), gevolgd door Kollumerland C.A. (-80),
  Tietjersteradeel (-80), Achtkarspelen (-71) en Dantumadeel (-3). Alleen in Dongeradeel groeide het aantal inwoners met 27.

- Ooststellingwerf krimp en vergrijst (Nieuwe Ooststellingwerver, 16 november 2018)

 • Het aantal inwoners van Ooststellingwerf is tussen 2006 en 2017 met 755 afgenomen. Het aantal inwoners van Weststellingwerf is in die periode met 212 personen gegroeid. Ook hier is sprake van vergrijzing.

- Bevolking krimpt in noordoost, groeit in zuidwest (Leeuwarder Courant, 2 januari 2018)

 • De bevolking van Friesland groeide in 2017 (data 1 januari tot 30 november) licht met 0,1 procent van 646.819 naar 647.497 inwoners.De gemeenten met de grootste bevolkingsdaling zijn Ferwerderadiel (-0,62 ), Dongeradeel (-0,4) en Tytsjerksteradiel (-0,4%) .

- Bevolking in Fryslân neemt weer toe (Friesch Dagblad, 12 januari 2017)
- Friese bevolkingsdaling zet door (Provincie Friesland, 19 januari 2017)

 • Na vijf jaren van bevolkingskrimp, stijgt het aantal inwoners van Fryslân weer. De Friese bevolking nam in 2016 toe met 1005 mensen tot een totaal van 646.890. Dat blijkt uit de bevolkingscijfers van dit jaar, die alle 24 Friese gemeenten hebben verstrekt op verzoek van het Friesch Dagblad. De belangrijkste verklaring voor de trendbreuk: de vluchtelingentoestroom van 2015 en 2016
  De verstedelijking zet door. In Leeuwarden groeide het aantal inwoners met 931 mensen tot een totaal van 108.828. Bij de meeste plattelandsgemeenten daalde het aantal inwoners: in Tytsjerksteradiel, Opsterland en Littenseradiel waren dat meer dan honderd inwoners. In andere gemeenten was er nog een kleine plus: W2ststellingwerf (90), Kollumerland (50), Ferwerderadiel (+44).

- Prognose bevolkingsgroei 2012-2022 / bevolking naar leeftijd 1998-2040 / huishoudens naar leeftijd 1998-2040 Fryslân (provincie Friesland)

Groningen en Drenthe

 • In 4 van de 10 gemeenten in Groningen steeg het aantal inwoners in de eerste 3 kwartalen van 2023. Stijgers: Groningen (+ 5712) , Oldambt (+ 250), Pekela (+ 142) en Midden-Groningen (+ 18).
  Dalers in de gemeenten Eemsdelta (- 228), Stadskanaal (- 141 ), Het Hogeland (- 109), Westerwolde (-103), Veendam (- 69) en Westerkwartier (- 15). Verhoudingsgewijs was de groei het sterkst in Groningen (+ 2,4 procent), daling in Eemsdelta (- 0,5 procent).
  Bron: CBS (1 november 2023)
 • In tien van de de twaalf Drentse gemeenten steeg het aantal inwoners in de eerste 3 kwartalen van 2023. Emmen (+ 423) groeide het sterkst, gevolgd door Assen (+ 249), Meppel (244), Hoogeveen (+ 170), Midden-Drenthe (118), Borger-Odoorn (+ 69), Westerveld (+ 61), Aa en Hunze (+ 37), Coevorden (+ 10) en Noordenveld (+ 3). Krimp in De Wolden (- 58) en Tynaarloo (- 17). Verhoudingsgewijs was de groei het sterkst in Emmen (+ 0,39 procent), de krimp in De Wolden (- 0, 4 procent). Bron: CBS (1 november 2023)
 • In 9 van de 10 gemeenten in Groningen is het inwoneraantal in 2021 gestegen. Alleen in de gemeenten Eemsdelta daalde het aantal inwoners (-0,401%). Stijgers: Westerwolde (+ 1, 823), Westerkwartier (+ 0,903%), Groningen (+ 0,863), Oldambt (+ 0, 483), Midden-Groningen (+ 0,374), Stadskanal (+ 0,368), Pekela (+ 0,23), Het Hogeland (+ 0,226) en Veendam (+ 0,193). Bron: CBS (2022)
 • In alle de twaalf Drentse gemeenten steeg het aantal inwoners in 2021. Meppel groeide het sterkst (+ 1,105 procent), gevolgd door Westerveld (+ 0,916), Midden-Drenthe (+ 0,824), Emmen (+ 0,768), Tynaarloo (+ 0,674), Aa en Hunze (+ 0,673), De Wolden (+ 0,636), Coevorden (+ 0,612), Hoogeveen (+ 0,574), Borger-Odoorn (+ 0,34), Assen (+ 0,253) en Noordenveld (+ 0,061). Bron: CBS

- In deze Drentse gemeente groeide het aantal inwoners het hardst (RTV Drenthe, 28 juli 2021)

 • Drenthe is in het eerste halfjaar van 2021 één van de twee provincies – naast Flevoland – waarin in elke gemeente sprake is van bevolkingsgroei. In de provincie Groningen daalde het aantal inwoners in de gemeenten Groningen (- 621), Westerwolde (- 374) en Eemsdelta (- 195).

- De bevolking in Eemsdelta krimpt het hardst, Westerwolde groeit als kool. Bekijk hier de bevolkingsgroei in jouw gemeente (Dagblad van het Noorden, 5 januari 2021)

 • De nieuwe gemeente Eemsdelta (vm gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum) krimpt het hardst van alle regio’s in Groningen en Drenthe: – 252 inwoners (- 0,2, – 1,2 en – 0,6 ). Ook was er krimp in de gemeenten Aa en Hunze (- 79, – 0,3), Pekela (- 33, – 0,3% ) en Hoogeveen (- 95, – 0,2%). Gemeente Westerwolde groeide het sterkst (+ 551, + 2,1%), gevolgd door Meppel (+ 404, + 1,2%), Westerkwartier (+ 221, + 0,4%) en Assen (+213, 0,3%).

- Oost-Groningen loopt minder snel leeg dan vier jaar geleden gevreesd werd (Dagblad van het Noorden, 4 november 2020)

 • Uit de regionale bevolkingsprognoses van de Oost-Groninger gemeenten komt naar voren dat: het aantal huishoudens de komende tien jaar groeit in de gemeenten Oldambt (771), Veendam (640), Stadskanaal (296), Westerwolde (230) en Pekela (217). Het aantal individuele inwoners daalt wel in de gemeenten: Stadskanaal (-1071), Veendam (-402), Pekela (-346), Westerwolde (-196) en Oldambt (-84).

Zie ook: Provincie: krimp in Oost-Groningen neemt af (RTV Noord, 12 november 2020)

- Bevolking Groningen krimpt in coronatijd, vooral door afname immigratie (RTV Noord, 19 mei 2020)

 • Sinds het uitbreken van de crisis krimpt de bevolking in de provincie Groningen iedere week met gemiddeld 95 mensen. coronacrisis. Voor het uitbreken van de crisis groeide de bevolking wekelijks met gemiddeld 18 mensen.

- Bevolkingsgroei gaat voorbij aan Drenthe, Groningen en Friesland (Dagblad van het Noorden, 26 februari 2020)

- Bevolkingsontwikkeling krimpgebieden Noord-Nederland (KKNN, 7 januari 2019)

 • In de 3 officiële krimpgebieden in Groningen heeft de bevolking zich volgens het CBS van 1 januari 2015 tot 1 december 2019 als volgt ontwikkeld: Het Hogeland (- 4,6 procent), Eemsdelta (- 3,5) en Oost-Groningen (-1,2).

- Is het aantal inwoners in jouw gemeente gedaald of gestegen? (RTV Drenthe, 3 januari 2019)

 • In acht van de twaalf Drentse gemeenten steeg het aantal inwoners in 2019. Meppel groeide het sterkst (+ 1,0 procent), gevolgd door Assen (+ 0,9), De Wolden (+ 0,8), Borger-Odoorn (+ 0,6), Westerveld (+ 0,7), Tynaarloo (+ 0,4), Aa en Hunze (+ 0,2) en Hoogeveen (+ 0,1). In Coevorden (-0,4), Noordenveld (-0,2), Midden-Drenthe (-0,2) en Emmen (-0,1) daalde het inwonertal.

- Bevolkingsontwikkeling (De staat van Groningen)

- Daling Drentse bevolking zet door! (Trendbureau Drenthe, 4 oktober 2019)

- Jongste prognoses CBS: het Noorden loopt leeg (Dagblad van het Noorden, 10 september 2019)

 • Loppersum (-17,7 procent), Delfzijl (-15,7 procent), Ten Boer (-13,6), Appingedam (-1,4), Eemsmond (-10,5) en Winsum (-10,3) krijgen tot 2035 met een forse krimp te maken.
  - ‘Drenthe loopt de komende jaren verder leeg’ (RTV Drenthe, 10 september 2019)
 • Volgens een prognose van het CBS daalt het aantal inwoners in Drenthe het meest in Noordenveld met 11 procent. Daarna volgen Coevorden (-6), Aa en Hunze (-5,1), Midden Drenthe (-4,2), Westerveld (-3), Borger-Odoorn (-2,3), Emmen (-2,6), Hoogeveen (-1,2) en De Wolden (-1). Assen groeit het sterkst met 6,4 procent. Ook Meppel (+ 4) en Tynaarlo (+ 1,3) gaan in de plus.

- De bevolking van de provincie Groningen is de eerste helft van 2019 met Groningen 936 gekrompen. De provincie Drenthe noteerde een kleine plus: 333. Bron: CBS, 31 juli 2019.

- CBS: aantal Groningers gestegen naar 584.198 (RTV Noord, 2 januari 2019)
- Bevolking groeit in Zuidwest-Drenthe, krimp in Hoogeveen en Emmen (Meppeler Courant, 2 januari 2019)

 • De bevolking van de provincie Groningen is in 2018 gestegen met bijna 1.200 inwoners. Daling van het aantal inwoners trad op in Eemsmond (-151), Delfzijl (-133), Loppersum (-105) en Appingedam (- 92).
  In Drenthe daalde het aantal inwoners in Hoogeveen, Emmen, Aa en Hunze en Noordenveld.

- Inwonertal provincie Groningen krimpt tweede jaar op rij (Sociaal Planbureau Groningen, 10 april 2017)
- Stad Groningen trekt inwoners uit de regio (CBS, 31 januari 2017)
- Prognose bevolking en huishoudens Fryslân 2016-2040 (pdf)
- Veel baby’s in Groningen, mensen vertrekken uit aardbevingsgemeente (Dagblad van het Noorden, 3 januari 2017)

 • In ongeveer de helft (17) van de in totaal 35 gemeenten in Groningen en Drenthe is het inwoneraantal in 2016 gedaald. De daling is het sterkst in de gemeenten Vlagtwedde (-2,65 procent), Loppersum (-1,42 procent) en Stadskanaal (-1,09 procent). In de ‘aardbevingsgemeente’ Loppersum vertrokken opvallend veel mensen.
  Stijgers: Groningen (+ 913), Haren (+ 488), Leek (+ 94), Marum (+ 87), Hoogezand-Sappemeer (+ 77), Slochteren (+ 63), Zuidhorn (+ 61), Bedum (+ 47), Veendam (+ 36), Grootegast (+ 8)
  Dalers: Vlagtwedde (-435), Stadskanaal (-355), Loppersum (-143), Eemsmond (-137), Oldambt (-119), Pekela (-68), Bellingwedde (-66), Ten Boer (-61), Menterwolde (-57), Appingedam (-44), De Marne (-30), Delfzijl (-28), Winsum (-10)
  Drenthe (+ 3124)
  Stijgers: Noordenveld (+ 1847), Assen (497), Tynaarlo (+ 425), Westerveld (+ 181), Hoogeveen (+ 110), Meppel (+ 186), De Wolden(+ 26), Aa en Hunze (+ 24)
  Dalers: Coevorden (-106), Emmen (-51), Midden-Drenthe (-9), Borger-Odoorn (-6)

- Bevolking & Wonen (provincie Drenthe)

 • Na jaren van groei heeft Drenthe vanaf 2011 te maken met een krimpend aantal inwoners. De Drentse bevolking is bovendien relatief ouder dan de Nederlandse. Op 1 januari 2017 telde de provincie Drenthe 491.792 inwoners.
  De Provinciale bevolkingsprognose 2015-2040 gaat uit van een daling tot 461.000 inwoners in 2040.

Limburg

- Bevolking Limburg groeit, wel krimp in zuidelijke gemeenten (1L, 1 november 2023)

 • Tussen 1 januari en 30 september is de bevolking met 3465 gestegen. Dat betekent dat er nu 1.131.832 mensen in Limburg wonen.
  Qua aantallen groeide de bevolking in Maastricht (+ 1.630) het sterkst, gevolgd door Roermond (+ 654), Peel en Maas (+ 394), Horst aan de Maas (+ 327), Sittard-Geleen (+ 29), Heerlen (+ 245), Venlo (+ 231), Weert (+ 16).
  Krimp in de gemeenten Nederweert (- 46), Leudal (- 91), Beesel (- 27), Stein (-16 ), Meerssen (- 56), Beekdaelen ( – 112), Landgraaf (- 40), Kerkrade (- 244), Simpelveld ( – 146), Vaals (- 164), Gulpen-Wittem (- 110) en Eijsden-Margraten (- 18). Verhoudingsgewijs was de groei het sterkst in Maastricht (+ 1,33 procent), de krimp het sterkst in Vaals (- 1,6 procent).

- Limburgse bevolking weer licht gegroeid (1L, 4 januari 2022)

 • Het aantal inwoners in Limburg nam vorig jaar naar schatting met zo’n 3.000 toe, tot bijna 1,12 miljoen. Die bevolkingsgroei komt grotendeels voor rekening van de Noord-Limburgse gemeenten: Peel en Maas + 1,5 procent, Horst aan de Maas + 1,3, Gennep + 1, Mook en Middelaar + 0,9, Nederweert + 0,8, Roermond + 0,5, Venray + 0,5, Weert + 0,5, Maasgouw + 0,3, Venlo + 0,3, Bergen 0, Echt-Susteren 0, Roerdalen 0, Beesel – 0,1, Leudal – 0, 2.
  In de meeste Zuid-Limburgse gemeenten nam het aantal inwoners ook in 2021 weer af: Valkenburg – 1 procent, Landgraaf – 0,5, Simpelveld – 0,4, Beekdaelen – 0,3, Gulpen-Wittem – 0,3, Meerssen – 0,3, Voerendaal – 0,3, Beek – 0,2, Kerkrade – 0,2, Stein – 0,2, Heerlen – 0,1, Brunssum 0, Eijsden-Margraten 0, Sittard-Geleen + 0,1, Vaals + 0,4, Maastricht + 1,1.
  Migratie is de grootste reden voor de bevolkingsgroei in Limburg: bijna 60.000 nieuwe mensen, waarvan 44.500 verhuisden vanuit een andere Nederlandse gemeente, 15.500 kwamen vanuit het buitenland.
 • In de eerste helft van 2021 daalde het aantal bewoners in de gemeenten Maastricht (- 780), Landgraaf (- 190), Kerkrade (- 145), Brunssum (-124), Leudal (- 82), Heerlen (-80), Vaals (-59), Simpelveld (-56), Stein (- 42), Gulpen-Wittem (- 31), Meerssen (-30), Eijsden-Margraten (-18), Roerdalen (- 17), Beek (-16) en Beesel (- 11). (Bron CBS, juli 2021)
  - Maastrichtse bevolking krimpt door corona (1L, 5 januari 2021)
 • Van alle Limburgse gemeenten is het aantal inwoners in Maastricht in 2020 het sterkst gedaald ten opzichte van 2019. Dalers: Maastricht (-1%), Meerssen (-0,6%), Stein (-0,5%), Sittard-Geleen (-0,7%), Simpelveld (-0,6%), Heerlen (-0,3%), Kerkrade (-0,5%), Landgraaf (-0,3%), Brunssum (-0,6%), Beesel (-0,1%) en Weert (-0,2%). Nederweert en Roermond groeiden het sterkst (+0,9%). In totaal daalde het aantal inwoners met 976 in Limburg. Cijfers t/m 1 december 2020.

- Zuid-Limburg krimpt sterk door corona-uitbraak (De Limburger, 20 mei 2020)

 • Het aantal inwoners in de krimpregio Zuid-Limburg daalt al jaren gemiddeld met zo’n 30 per week. In maart is dat – op het hoogtepunt van de corona-epidemie – opgelopen tot 230 per week. Dat is de sterkste daling in Nederland.

- Inwonersaantal Maasgouw groeide het hardst (1L, 3 januari 2020)

 • In totaal 19 van de 31 Limburgse gemeenten zagen hun inwonersaantal groeien. Na Maasgouw (+ 0,9 procent) groeide Beekdaelen (+ 0,7), Weert (+ 0,6 procent) en Venray (+ 0,6 procent) het hardst. Overige stijgers: Leudal (+ 0,5), Horst aan de Maas (+ 0, 4), Maastricht (+ 0,3), Vaals (+ 0,3), Venlo (+ 0,3), Eijsden-Margraten (+ 0,3), Simpelveld (+ 0,3), Voerendaal (+ 0,3), Heerlen (+ 0,3), Nederweert (+ 0,3), Peel en Maas (+ 0,3), Kerkrade (+ 0,2) Echt-Susteren (+ 0,2), Roermond (+ 0,1) en Stein(+ 0,1). In 12 gemeenten daalde het inwonersaantal. In Brunssum is de daling het grootst, (- 0,9 procent), gevolgd door Gennep (-0,7), Valkenburg aan den Geul (-0,7), Meerssen (-0,5), Gulpen-Wittem (-0,4), Bergen (-0,3), Beesel (-0,3), Landgraaf (-0,3), Sittard-Geleen (-0,2), Beek (-0,2) en Roerdalen (-0,1)

- Limburg blijft achter bij landelijke bevolkingsgroei (1L. 10 september 2019)

 • Roermond groeit volgens de prognose van het CBS het sterkst met 8,9 procent tot 2035 gevolgd door Vaals (+ 8,4 ), Maastricht (+ 0,9) en Heerlen (+0,2). Stein (-6,4) krimpt het sterkst, gevolgd door Echt-Susteren (-5,8), Kerkrade (-5,3) en Meerssen (-5,2).
 • De bevolking van de provincie Limburg daalde de eerste helft van 2019 met 600 personen. Bron: CBS, 31 juli 2019.

Zie ook: Aantal mensen in Limburg daalt in eerste helft 2019 (Arbeidsmarktinzicht.nl) en Bevolkingsaantal Limburg blijft dalen (Arbeidsmarktinzicht.nl, november 2019)

- Limburgse vrouwen krijgen steeds minder kinderen (1L, 24 mei 2019)

 • De vrouwen in Limburg krijgen gemiddeld 1,45 kind blijkt uit cijfers van het CBS. Het landelijk gemiddelde is 1,59 kind per vrouw. In Gennep is het geboortecijfer het hoogst (2.15), in Maastricht het laagst (1,06).

- Bevolkingskrimp 2018: ruim 1000 Limburgers minder (1L, 2 januari 2019)

 • De krimp komt met name door Zuid-Limburg, waar over een jaar genomen bijna 2000 mensen minder wonen. Noord- en Midden-Limburg lieten juist een kleine groei zien, met resp. 500 en iets meer dan 150 mensen. Maastricht ging met 739 inwoners in de min en heeft nu 121.984 inwoners.

- Bevolkingskrimp in veel Limburgse gemeenten (Limburger, 2 januari 2018)

 • In de meeste Limburgse gemeenten nam het aantal inwoners in 2017 af. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van het CBS. In Gulpen-Wittem ging het ’t hardst. Per 10.000 inwoners ging de gemeente in het Heuvelland er 7,46 inwoners op achteruit. Nuth volgt met -6,21. In het noorden van de provincie verloren Venray (-4,54) en Gennep (-4,85) de meeste inwoners. De krimp was in de meeste gevallen minder sterk dan elders in het land.

- Bevolkings- en huishoudensprognose 2017 (provincie Limburg, 15 november 2017)

 • De provincie Limburg laat jaarlijks een bevolkings- en huishoudensprognose uitvoeren. In 2016 is het aantal inwoners van Limburg onverwacht licht toegenomen. Voor de komende jaren wordt met uitzondering van de regio Venray voor heel Limburg een bevolkingsdaling voorzien. In 2016 werd het sterfteoverschot (-2.660) in Limburg gecompenseerd door het migratiesaldo (+3.950). Daardoor nam het aantal Limburgers toe met 1.290 inwoners.
  De verwachte bevolkingsdaling is het grootst in de Zuid-Limburgse regio’s Parkstad Limburg en Westelijk Mijnstreek. Het aantal huishoudens zal in deze regio’s ook eerder en sterker afnemen dan in het noordelijke deel van de provincie.Het aandeel ouderen zal toenemen van 22% nu naar 33% in 2040. Daarnaast is sprake van ontgroening (minder jongeren) en zal het aantal eenpersoonshuishoudens toenemen.

- Progneff 2017 (pdf) (september 2017)

 • In Progneff 2017 neemt de bevolkingsomvang van de Provincie Limburg af van 1,12 miljoen inwoners in 2016 tot ruim 880.000 inwoners in 2060. Dit betekent dat de Limburgse bevolking in de prognoseperiode met ongeveer 236.000 personen zal afnemen. In Progneff 2016 werd uitgegaan van een iets sterkere daling van het inwonertal; tot 869.000 in 2060. Zie ook eerdere prognoses: Progneff 2012-2016

- Parkstad: weer afname van krimp (1L, 10 januari 2017)

 • In Parkstad is het bewonersaantal in 2016 met 576 afgenomen. Dat is minder dan de afgelopen drie jaar waarin de afname van het respectievelijk 1325, 1520 en 827 bedroeg. Volgens Jan Latten, hoofddemograaf bij het CBS, bevestigt die tendens:. "De meest recente prognoses geven aan dat Zuid-Limburg tot 2025 maar beperkt krimpt en 50.000 inwoners meer heeft dan in 2005 werd voorspeld voor 2025.’
  In Noord- en Midden-Limburg neemt het bevolkingsaantal sinds vijf jaar weer toe. De bevolking is in Limburg met 1740 mensen gegroeid naar een totaal van 1.118.000. Oorzaken van de sterk dalende krimp zijn:
  - toenemende immigratie – vooral vanuit Oost-Europese landen
  - afnemende emigratie na het instorten van de huizenmarkt
  - stijgende instroom van asielzoekers vanaf 2007
  - de provincie profiteert van de economische groei.
  Zie ook: Bevolking groeit gestaag : 1740 Limburgers erbij (1L, januari 2016)

- Barometer krimp januari 2016 (15 januari 2016)
- Barometer krimp augustus 2015 (2 september 2015)

Overige anticipeerregio's

Kop van Noord-Holland

- Den Helder is weer aan het krimpen. Net nu de marinestad twee jaar achter elkaar zo lekker aan het groeien was (Noordhollands Dagblad, 8 januari 2021)

 • In Den Helder daalde in 2021 het aantal inwoners met 0,376 procent. In de andere gemeenten van de Kop van Noord-Holland – Schagen, Hollands Kroon en Texel – was in 2021 een lichte groei: +0,587, 0,506en 0,293 procent. Bron: CBS

- Bevolking Den Helder groeit voorzichtig verder: ‘Ze staan te rammelen aan de poort’ (NH Nieuws, 5 januari 2021)

 • Den Helder telde in het jaar 2002 nog 60.083 inwoners. In 2019 zijn dat er bijna 4500 minder, totaal 55.600 inwoners. In 2019 kwamen er zo’n 800 nieuwe inwoners bij. In 2020 groeide de gemeente met zo’n 300 inwoners (+0,4%) waardoor afgelopen oktober de teller op 56.432 inwoners is komen te staan. In de andere gemeenten van de Kop van Noord-Holland – Schagen, Hollands Kroon en Texel – was in 2020 ook een lichte groei: +0,1, 0,2 en 0,6%.

Krimpenerwaard:

(+ 0,742 ) in 2021
+ 240 inwoners (+ 0,4
) in 2020

Hoekse Waard:

(+ 0,656 %) in 2021
+ 562 inwoners (+ 0,6 %) in 2020

Demografische ontwikkeling in overige provincies

Noord-Brabant

Alleen Goirle neigt al naar krimp in Midden-Brabant: bevolkingsgroei in 10 gemeenten op een rij (AD, 15 februari 2022)

20 jaar in 20 beelden. 2000-2020: Twee decennia demografische ontwikkelingen in Brabant (webpublicatie provincie Noord-Brabant, mei 2021)

 • Het demografische landschap is in de provincie Noord-Babant sterk verandert. De trend is een Brabant dat drukker, diverser en vooral grijzer wordt en steeds meer alleenstaanden telt.
  Vanaf 2000 tot aan het begin van 2021 is de Brabantse bevolking gegroeid met circa 218.000 personen (+ 9,2%). Het inwonertal van de grote steden is het meest gegroeid. De bevolkingsgroei wordt in Brabant de laatste jaren meer en meer bepaald door de buitenlandse migratiesaldi, in de periode 2015 t/m 2020 voor ruim 90 procent. In 2020 kwamen er 10.900 inwoners bij. De groei lag daarmee beduidend onder het niveau van de laatste jaren, mede als gevolg van corona. In 2019 nam de bevolking met ruim 18.000 personen toe. Vanaf 2010 liggen de groeicijfers in Zuidoost-Brabant (6,7%) en Midden-Brabant (6,2%) duidelijk hoger dan in Noordoost-Brabant (4,7%) en West-Brabant (3,9%). Opvallend is dat het landelijk gebied de laatste jaren de hoogste positieve binnenlandse migratiesaldi laat zien, waar datzelfde landelijk gebied tot voor kort (2017 en eerder) veelal het meest ‘in de min’ stond. Het aantal 65 + -ers nam in 20 jaar toe met 219.000 (plus 73%). Vooral het aantal 75 + -ers is sterk gegroeid (+103.000, een toename van 85%).

Zie ook: De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant (Actualisering 2020)

demografie-shutterstock
cbs-krimp-2035
CBS: Bevolkingsgroei tussen 2018 en 2035 (prognose)
primos-prognose-2018
Prognose ontwikkeling aantal inwoners krimpregio's, %-verandering t.o.v. 2018 (Primos 2018)
geboren-kinderen-cbs
Aantal geboren kinderen (CBS)
verhuiskaart-2017-NL-RUG
Verhuiskaart 2017 (Geodienst RUG op basis cijfers CBS)
bevolkingsgroei-drenthe
Provincie Drenthe: bevolkingsprognose (klik voor vergroting)
bevolkingsontwikkeling-provincie-groningen
Provincie Groningen: bevolkingsontwikkeling afgezet tegen Groningen stad, Nederland, Westerwolde en Delfzijl en (klik voor vergroting)
bevolkingsprognose-limburg
Provincie Limburg: bevolkingsprognose (klik voor vergroting)
bevolkingsprognose-Overijssel
Provincie Overijssel: bevolkingsprognose (klik voor vergroting)
vestigers-vertrekkers-zeeuwse gemeenten
Provincie Zeeland: vestigers-vertrekkers 2000-2018 (klik voor vergroting)
Crude rate of total population change, 2017 (per 1 000 persons, by NUTS 3 regions) RYB19
Krimp in Europa (2017, bron Eurostat)